4-33

4-33

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 JUNI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 4-764)

Voorstel tot terugzending

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de ontevredenheid van de melkveehouders» (nr. 4-334)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het richtinggevend advies van Caritas inzake abortus op basis van een medische afwijking van de foetus» (nr. 4-338)

Actualiteitendebat

Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het beheer van het Fonds voor de verkeersveiligheid» (nr. 4-332)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het Europees noodnummer 112» (nr. 4-340)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de gronden voor een vordering tot nietigverklaring van een huwelijk» (nr. 4-336)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het herstel in eer en rechten van veroordeelden voor seksuele delicten ten aanzien van minderjarigen» (nr. 4-337)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Landsverdediging over «geluidshinder afkomstig van militaire oefenvluchten boven de Kempen» (nr. 4-333)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de bescherming van getuigen in verkrachtingszaken voor het Internationaal Strafhof in Den Haag en de sluiting van onze consulaten in Congo» (nr. 4-341)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de veroordeling van jonge Algerijnen voor `bekering tot het christendom'» (nr. 4-345)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de financiering van de ngo's» (nr. 4-342)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «het afschaffen van de soldenperiodes» (nr. 4-335)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008 dat enkele bepalingen uit de vreemdelingenwet vernietigt» (nr. 4-343)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de omzendbrief inzake regularisatie» (nr. 4-344)

Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Stuk 4-763)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Stuk 4-766)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen (Stuk 4-693) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 4-606)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 4-764)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Stuk 4-763)
Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Stuk 4-766)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen (Stuk 4-693) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 4-606)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 4-764)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de netwerkveiligheid» (nr. 4-341)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de strijd tegen hepatitis» (nr. 4-347)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de bevoegdheidsoverschrijdingen van het controlecentrum Brussel 4» (nr. 4-337)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de contingentering van kinesitherapeuten» (nr. 4-335)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het protontherapiesysteem voor de behandeling van kanker» (nr. 4-342)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de tevredenheidsenquête en het actieplan "Kwaliteitsdienst"» (nr. 4-309).

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het financieel aanmoedigen van het voorschrijven op stofnaam» (nr. 4-343)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het overleg met de gemeenschappen in het dossier betreffende de contingentering van de artsen» (nr. 4-344)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «synthetisch DNA» (nr. 4-336)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de criminaliteitsstatistieken op het niveau van de gemeenten en de politiezones» (nr. 4-338)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de leefomstandigheden in instellingen voor wezen en gehandicapte kinderen in Bulgarije» (nr. 4-333)

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Tindemans aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de mensenrechten in Colombia» (nr. 4-346)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Grondwettelijk Hof - Arresten
Hof van Beroep
Parket-generaal
Parket
Auditoraat-generaal
Rechtbank van eerste aanleg
Hoge Raad voor de Justitie
Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten
APETRA