4-32

4-32

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de combinatie van ouderschapsverlof met palliatief verlof» (nr. 4-331);

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - Ouderschapsverlof is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking met het oog op de opvoeding van jonge kinderen.

Men kan met ouderschapsverlof zijn loopbaan:

1. gedurende 3 maanden volledig onderbreken. Deze periode van drie maanden kan opgesplitst worden in maanden, naar keuze van de werknemer;

2. gedurende een periode van 6 maanden verminderen naar een halftijdse tewerkstelling. Dit ouderschapsverlof kan gesplitst worden in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan bij elke aanvraag;

3. gedurende een periode van 15 maanden de voltijdse loopbaan verminderen met een vijfde. Deze loopbaanvermindering kan ook gesplitst worden in blokken van minimaal 5 maanden of een veelvoud hiervan. Het gaat dan wel telkens om een aparte aanvraag.

Daarnaast heeft men als werknemer het recht om verlof te nemen om een persoon bij te staan met palliatieve verzorging. Hiervoor heeft men geen voorafgaande toestemming van de werkgever nodig. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand, op medisch, sociaal, administratief en psychologisch vlak en de verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt. De persoon die bijstand nodig heeft, kan iemand anders zijn dan een naaste of verwante van de werknemer. Als men palliatief verlof aanvraagt, moet men deze vraag steeds bewijzen met een getuigschrift van de geneesheer van de persoon in palliatieve verzorging. Deze arts stelt vast dat men bereid is om deze palliatieve zorgen te verstrekken. De duur van dit verlof bedraagt één maand en kan verlengd worden met een maand. Het palliatief verlof gaat in op de eerste dag van de week die volgt op deze waarin het geneeskundig getuigschrift werd afgeleverd. Het kan sneller ingaan als de werkgever hiermee akkoord is. Men kan palliatief verlof opnemen onder de vorm van een volledige onderbreking of een vermindering met de helft of een vijfde van de loopbaan. Voor de vermindering van prestaties moet men voorafgaand voltijds werken.

Blijkbaar is de combinatie van beide verloven niet mogelijk. Palliatief verlof zou pas mogelijk zijn na een periode - één maand bij volledige onderbreking, twee maanden bij halftijdse onderbreking of vijf maanden bij één vijfde onderbreking - van het opnemen van ouderschapsverlof. Palliatief verlof kan echter niet worden gepland. Een dergelijk geval heeft zich concreet voorgedaan in mijn vriendenkring. Volgens de RVA ging het ook niet om een alleenstaand geval en rijst hier een technisch probleem.

Is het recht op beide verloven te combineren?

Is de minister bereid al het mogelijke te doen om die combinatie mogelijk te maken en in de noodzakelijke wettelijke aanpassingen te voorzien?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister.

Wat de combinatie van ouderschaps- en palliatief verlof betreft, is er arbeidsrechtelijk niets dat erop wijst dat dit onmogelijk zou zijn. Voldoet de werknemer aan de voorwaarden van elk van die verloven, dan kan hij die gelijktijdig opnemen. Concreet houdt dat in dat een werknemer die een één vijfde loopbaanvermindering neemt in het kader van een ouderschapsverlof, zijn vier vijfde arbeidsregime volledig kan schorsen in het kader van palliatief verlof. Dezelfde mogelijkheid bestaat voor de halftijdse vermindering van prestaties in het kader van ouderschapsverlof. Een werkgever kan bijgevolg voor een dergelijke combinatie kiezen. Er moet wel voldaan zijn aan de voorwaarden van beide stelsels.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - De minister stelt vast dat er arbeidsrechtelijk geen problemen zijn. Helaas blijkt uit de praktijk dat dit niet zo wordt toegepast. Ik heb dat in mijn omgeving zelf vastgesteld. De RVA meldde telkens dat een combinatie van beide verloven niet mogelijk was, tenzij de blokken van ouderschapsverlof werden opgenomen. Zo was bij een één vijfde onderbreking de combinatie van beide verloven pas na vijf maanden mogelijk. Het antwoord van de minister is echter heel duidelijk: de combinatie is op elk moment mogelijk. Ik hoop dat de minister het nodige zal doen om de RVA hierop te wijzen.

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Mevrouw Lanjri kan zich beroepen op het antwoord van de minister. Ik kan mij moeilijk inbeelden dat de RVA daarmee geen rekening houdt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - Dat denk ik ook. Het gaat echter niet om een alleenstaand geval. De minister moet ingrijpen.