4-32

4-32

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Pol Van Den Driessche au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et au ministre du Climat et de l'Énergie sur «l'instauration d'un système de consigne pour les cannettes» (nº 4-317) ;

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Met de eerste zonnestralen van de zomer vinden heel wat recreanten hun weg naar het platteland. De landbouwers ervaren dit echter met gemengde gevoelens. Ze stellen immers vast dat het weggooien of achterlaten van drankblikjes een ware pest is geworden. Niet alleen ontsieren de blikjes het landschap, ze zijn ook schadelijk voor het milieu en vormen een groot gevaar voor de runderen. Bij het maaien van de velden worden de blikjes immers niet zelden meegesleurd in de machine, waarbij ze gehakseld worden en zo in het ruwvoeder van de dieren terechtkomen. De metaalschilfers snijden als een mes doorheen de maag- en darmwand van de dieren, met alle gevolgen van dien.

Welke maatregelen zal de minister nemen om het gebruik van blikjes te beperken?

Denkt de minister dat de invoering van een statiegeld op blikjes er kan toe bijdragen dat er minder blikjes in de natuur worden achtergelaten? Dergelijk systeem wordt reeds toegepast in Zweden, Denemarken en Duitsland.

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Over de invoering van statiegeld op blikjes wordt veel gedebatteerd.

Op federaal niveau is de impact van blikjes op de volgende levenscyclus verbonden aan de vaststelling van productnormen. Inzake recyclage, een regionale bevoegdheid, boeken wij voortreffelijke resultaten. Een systeem van statiegeld zal niet leiden tot een stijging van de recyclagepercentages en de invoering van statiegeld zou compatibel moeten zijn met het huidige collectesysteem Fost Plus.

Een systeem van statiegeld op blikjes zou niet noodzakelijk in strijd zijn met de verpakkingsrichtlijn van de EU, op voorwaarde dat het systeem op een niet-discriminerende wijze wordt georganiseerd. Het Europees Hof heeft al veel statiegeldsystemen verworpen wegens hun discriminerende karakter. Systemen die de producenten individueel verantwoordelijk stellen voor het ophalen van de blikjes die zij produceren worden als discriminerend beschouwd, in tegenstelling tot systemen met een collectieve aansprakelijkheid zoals bijvoorbeeld het systeem Fost Plus. Een systeem gebaseerd op het huidige principe van Fost Plus zou dus als basis kunnen dienen voor een statiegeldsysteem. Ik herinner er echter aan dat dit een regionaal systeem is en dat de gewesten daar bevoegd voor zijn.

De federale slagkracht is op dit vlak dan ook beperkt. Wij kunnen dus besluiten dat het opportuun is een statiegeldsysteem voor blikjes te organiseren op Europees niveau om de efficiëntie ervan te kunnen verzekeren en discriminerende systemen te voorkomen.