4-607/4

4-607/4

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

14 MEI 2008


Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


De Senaat,

A. Overwegende dat uit een synthese van verschillende nationale en internationale studies naar voor komt dat maar liefst n op de tien tot bijna n op de vijf (10 18 %) van de zwangere vrouwen regelmatig alcohol drinken. Ongeveer 3 % van de zwangere vrouwen zijn zware drinksters;

B. Overwegende dat afhankelijk van het stadium van zwangerschap regelmatige alcoholconsumptie een verhoogde kans betekent op groeiachterstand, afwijkende gelaatskenmerken en een slechtere hersenontwikkeling, die kan resulteren in een lager IQ en/of EQ en zelfs in een mentale achterstand;

C. Overwegende dat een regelmatige alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap ook na de geboorte bij het kind een te langzame groei, moeilijk voedingsgedrag, slaapstoornissen en leer-, gedrags- en geheugenstoornissen op latere leeftijd tot gevolg kan hebben;

D. Overwegende dat een regelmatige alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap, bij het kind op latere leeftijd tot moeilijkheden in sociale omgang, een toegenomen risico van alcoholisme en psychische problemen kan leiden;

E. Overwegende dat de kans op miskraam, vroeggeboorte of doodgeboren kind aanzienlijk verhoogt als vrouwen tijdens hun zwangerschap alcohol drinken;

F. Overwegende dat de combinatie alcohol drinken en borstvoeding geven, het normale slaap-waakpatroon van de baby tijdelijk kan verstoren;

Vraagt de regering om in overleg met de gemeenschapsregeringen op korte termijn een sensibiliseringscampagne op te starten die wijst op alle mogelijke — wetenschappelijk onderbouwde — gevaren die het gebruik van alcohol vr, tijdens en na de zwangerschap kunnen veroorzaken;

Vraagt de regering een bewustmakingscampage op te starten bij de gynaecologen en huisartsen, opdat zij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, beter counselen met het oog op de preventie van het foetaal alcoholsyndroom;

Vraagt de regering binnen een relevante termijn de impact te evalueren van alle maatregelen inzake bewustmaking van de gezondheidsrisico's van alcohol bij een zwangerschap, gezondheidswaarschuwingen, bewustmakingscampagne voor het brede publiek, bewustmaking van de gynaecologen en huisartsen van het belang van counseling van zwangere vrouwen.