4-30

4-30

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 22 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique et au ministre du Climat et de l'Énergie et au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «les sites trompeurs pour la vente de billets d'avion» (nº 4-308)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État, adjoint au ministre des Finances, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - In november 2007 bleek uit een grootschalig onderzoek in vijftien EU-lidstaten dat de helft van de 447 websites voor de boeking van vliegtuigtickets de Europese consumentenregels met voeten traden. Ze gaven misleidende informatie over prijzen en/of verkoopsvoorwaarden of bezondigden zich aan oneerlijke praktijken, zoals vooraf aangevinkte selectievakjes en contractvoorwaarden die niet in de taal van de consument beschikbaar zijn.

Een tussentijds rapport van de Europese Commissie, zeven maanden later, leert dat van de 386 gecontroleerde sites 58% misleidende prijzen toont. Bijna de helft van de sites bevat onregelmatigheden en wettelijke inbreuken in de contractuele voorwaarden, onder meer ontbrekende of foutieve vertalingen en vooraf aangevinkte keuzemogelijkheden. Op nog 15% van de sites werden opties of plaatsen aangeboden die niet meer vrij waren.

Die gebreken komen niet alleen voor bij sites van luchtvaartmaatschappijen. Daarop werden in bijna twee op de vijf gevallen, hetzij 37%, onregelmatigheden geconstateerd. Op de sites van touroperators en reisagenten is het foutenpercentage even groot, namelijk 39%, en op andere ticketsites ligt de foutenmarge nog hoger, namelijk 42%.

Gesjoemel met prijzen is het meest voorkomende euvel. In België werden 48 sites onderzocht. Daarvan bleken er in november 2007 30 fouten te vertonen. Die fouten hielden meestal verband met de ticketprijzen en de contractuele bepalingen. Van de 30 sites die in België fouten vertoonden, zijn er intussen 13 gecorrigeerd.

Welke conclusies trekt de minister uit het rapport van de Europese Commissie? Acht de minister het raadzaam de problematiek op Europees niveau te bespreken? Acht de minister het wenselijk maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat op de sites in de toekomst steeds correcte informatie wordt vermeld?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën. - Ik lees het antwoord van de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling onderschrijft de conclusies die de Europese Commissie in het rapport formuleert, maar wenst enkele punten te benadrukken en aan te vullen.

Het consumentenacquis is grotendeels gebaseerd op richtlijnen, waarvan zowel de materiële als de formele omzettingen in de lidstaten erg kunnen verschillen. De gemeenschappelijke basis neemt dus niet weg dat er divergenties zijn. Onderzoeken zoals dit zijn daarom erg belangrijk om oplossingen te zoeken voor de praktische implicaties van die divergenties of kunnen als hefboom fungeren voor meer harmonisatie. Zoals de Europese Commissie ook opmerkt, is de inwerkingtreding van de nationale bepalingen tot omzetting van de richtlijn betreffende de oneerlijke handelspraktijken in deze een belangrijke stap.

Het Europese perspectief is hierbij essentieel, zeker in een per definitie geïnternationaliseerde sector als de luchtvaart. De Belgische autoriteiten spelen daarin hun rol als handhaver van de Belgische wetgeving, maar evenzeer en tegelijkertijd als Europese actor. Uit de rapportering van de Europese Commissie blijkt bovendien dat de Belgische autoriteiten die rol ten volle en met veel zin voor kwaliteit hebben gespeeld, zeker gelet op de korte voorbereidingstijd van de actie.

Deze specifieke problematiek wordt op Europees niveau al aangepakt. Ik ben ervan overtuigd dat het dossier op het ogenblik alle aandacht krijgt die het verdient. Indien toch nog nieuwe wetgevende initiatieven zouden worden voorgesteld, zal ik daar uiteraard constructief aan meewerken.

Wat de Belgische ondernemingen betreft, is het de taak van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie om overtredingen van de wetgeving aan te pakken. Ze volgt dan ook de handelspraktijken op die in deze sector worden gehanteerd. Het is ook erg aannemelijk dat nieuwe, innoverende manieren van publiciteit en prijsaanduiding zullen worden gevonden en gehanteerd. Die zullen op het gepaste ogenblik worden geëvalueerd, maar ik kan geen garanties geven voor de toekomst.

(M. Hugo Vandenberghe, premier vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)