4-30

4-30

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 MEI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Benoeming van de afgevaardigden bij de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de uitspraken van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen over een recent wetsvoorstel» (nr. 4-317)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de strafuitvoering van in België veroordeelde Albanezen in Albanië» (nr. 4-307)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de juiste cijfers in verband met de keizersneden» (nr. 4-310)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «zorgregio's» (nr. 4-303)
Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «internetcriminaliteit via veilingen en identiteitsfraude» (nr. 4-304)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de situatie in Libanon en de Belgische aanwezigheid in dit land» (nr. 4-309)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het weigeren van buitenlandse hulp aan de slachtoffers van de cycloon in Myanmar» (nr. 4-311)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland» (nr. 4-298)

Actualiteitendebat

De circulaire over de regularisatiecriteria

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het ontbreken van een zwarte lijst van ondernemingen die activiteiten uitoefenen die verband houden met antipersoonsmijnen en submunitie» (nr. 4-306)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de prijs van het internet» (nr. 4-290)
Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Klimaat en Energie over «de Russische Federatie als energieleverancier» (nr. 4-305)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Klimaat en Energie over «de afrekeningsfacturen voor meerdere jaren van Electrabel» (nr. 4-308)
Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de minister van Klimaat en Energie over «de monopoliepositie van Electrabel en de doorgerekende gratis CO2-emissierechten» (nr. 4-315)

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (van de heer Jacques Brotchi, Stuk 4-167)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (van de heer Philippe Monfils, Stuk 4-119)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (van de heer Bart Martens c.s., Stuk 4-417)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft (van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier, Stuk 4-330)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-435)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de geboorteregistratie (van mevrouw Marleen Temmerman, Stuk 4-526)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het sluiten van een juridisch bindend verdrag inzake de internationale handel in conventionele wapens (van de heer François Roelants du Vivier, Stuk 4-552)

Bespreking

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen (van de heer Jacques Brotchi, Stuk 4-167)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (van de heer Philippe Monfils, Stuk 4-119)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton en de heer François Roelants du Vivier, Stuk 4-330)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-435)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de geboorteregistratie (van mevrouw Marleen Temmerman, Stuk 4-526)
Voorstel van resolutie betreffende het sluiten van een juridisch bindend verdrag inzake de internationale handel in conventionele wapens (van de heer François Roelants du Vivier, Stuk 4-552)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «chemisch DNA» (nr. 4-303)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de misleidende sites voor de verkoop van vliegtuigtickets» (nr. 4-308)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de aftrek van de definitief belaste inkomsten in België en de verenigbaarheid met de moeder-dochterrichtlijn» (nr. 4-307)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vestigingswet voor apothekers» (nr. 4-306)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën over «de BTW-heffing op de certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling» (nr. 4-313)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «ballonkyfoplastie» (nr. 4-302)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Klimaat en Energie over «de toepassing van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek op energiefacturen» (nr. 4-314)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de uitbreiding van het dienstenchequesysteem tot kinderopvang» (nr. 4-305)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de concurrentie op de markt voor laagcalorisch aardgas» (nr. 4-312)

Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de mogelijke installatie van een zonnecentrale langs de E19» (nr. 4-311)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Auditoraat-generaal