4-28

4-28

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Dirk Claes au secrétaire d'État à la Mobilité sur «la problématique de mobilité et de parking aux alentours de l'aéroport de Zaventem» (nº 4-275)

De heer Dirk Claes (CD&V-N-VA). - De afgelopen dagen heeft zich rond de luchthaven van Zaventem een groot probleem voorgedaan in verband met de parkeermogelijkheden. Blijkbaar heeft de luchthaven bijzonder veel succes, vooral bij zakenlui, maar ook bij vakantiegangers. Verder leren ook buitenlanders, onder wie veel zuinige Nederlanders, de weg naar onze luchthaven kennen. Brussel zelf trekt om diverse redenen een eigen publiek aan.

We moeten er permanent op toezien dat Brussel als hoofdstad van Europa en thuishaven van verschillende internationale organisaties, zoals de NAVO en grote bedrijven, zijn status als goed bereikbare centrumstad blijft verdedigen. Daarom is het van cruciaal belang dat we blijven investeren in de infrastructuur van ons mobiliteitsnetwerk, in onze luchthaven en in de middelen om de diverse verkeersknooppunten goed met elkaar te verbinden.

De problemen die zich vorige week hebben voorgedaan, doorkruisen dit voornemen volledig. De naar schatting elfduizend parkeerplaatsen waren bezet. Meer gebruik maken van het openbaar vervoer was voor de reizigers niet evident wegens het beperkte aanbod op deze feestdagen. Er waren bovendien wegenwerken aan de gang en rond de luchthaven was er al druk verkeer, onder meer op de ring rond Brussel. Er waren dus geen echte alternatieven voor de reizigers.

De hele toestand heeft ernstige gevolgen, zowel voor de individuele reizigers als voor mensen die om professionele en zakelijke redenen de luchthaven willen bereiken. De uitbating is in handen van Brussels Airport, maar de gevolgen van de problematiek reiken veel verder dan de luchthaven alleen.

Zo wordt ook de omgeving van de luchthaven rechtstreeks met deze last geconfronteerd en het verkeer rondom de luchthaven lijdt onder deze precaire situatie.

Zowel door de overheid als door privépartners wordt bijzonder veel geïnvesteerd in de bereikbaarheid van ons land en in de status van ons land als politiek centrum. Ook in de uitbouw van onze luchthaven als mobiliteitsknooppunt worden veel middelen gestoken. Dan is het ook niet acceptabel dat dit alles wordt teniet gedaan door een gebrek aan parkeerplaatsen.

Ook voor de betrouwbaarheid van Vlaanderen en België als zakenland moeten voldoende faciliteiten worden aangeboden en zijn die problemen niet aanvaardbaar.

Er werd geparkeerd op bermen en op plaatsen waar dat niet was toegelaten, waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. Ik kan de individuele reiziger, die in paniek raakt als hij zijn vlucht naar zijn bestemming dreigt te missen, echter begrijpen.

Bestaat er een systeem waardoor de reizigerspieken op de luchthaven van Zaventem bij voorbaat kunnen worden berekend en de potentiële reizigers kunnen worden gewaarschuwd?

Worden er bijzondere maatregelen genomen wanneer er een tekort aan parkeermogelijkheden dreigt op te treden? Ik denk aan extra parkeermogelijkheden, een shuttledienst waarvan misschien meer gebruik moet worden gemaakt, zeker voor chartervluchten, en openbaar vervoer, dat al aanwezig is, maar misschien nog moet worden verbeterd.

Welke maatregelen neemt de overheid wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen en het verkeer rondom de luchthaven dreigt geblokkeerd te raken?

Plant de staatssecretaris een overleg met alle betrokkenen om te voorkomen dat deze situatie zich in de toekomst nog zal voordoen?

Welke acties plant de staatssecretaris, in samenwerking met de minister van Overheidsbedrijven, om toekomstgericht in voldoende betrouwbare alternatieven van openbaar vervoer te voorzien, ook op de minder voor de hand liggende momenten van de dag?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Op basis van de vluchtschema's en de reispatronen van de passagiers worden wekelijks voorspellingen gemaakt over het aantal aankomende en vertrekkende passagiers. Die analyses geven per dag en per uur het verwachte aantal aankomende en vertrekkende passagiers weer.

Als er piekmomenten worden voorspeld, worden op korte termijn een aantal acties ondernomen. Via de pers wordt meegedeeld dat er problemen zijn en wordt, afhankelijk van de situatie, advies gegeven aan de passagiers. Zo werd bijvoorbeeld vorige week en deze week sterk aangeraden om naar de luchthaven te komen met het openbaar vervoer. Er is bovendien een continue optimalisatie van de parkeerinfrastructuur, volgens de bezettingspercentages. Sommige parkeergelegenheden zijn behoorlijk flexibel op het vlak van capaciteit. Voorts is er voortdurend informatie en coördinatie met betrekking tot de bezetting van de parkeerplaatsen tussen de exploitant Interparking, BIAC en de federale politie. Daarnaast wordt de informatie voor de gebruikers die in de parkeergelegenheden aanwezig zijn geoptimaliseerd. Het personeel informeert de gebruikers regelmatig over de eventueel nog beschikbare alternatieve mogelijkheden.

U stelt het fenomeen als exceptioneel voor, maar het is een bijna permanente situatie geworden.

In verband hiermee kan ik meedelen dat exploitant Interparking sedert vorig jaar klaarstaat om parkeerruimte FP3 met 2.300 extra parkeerplaatsen uit te breiden. De firma heeft de bouwplannen intern goedgekeurd en in december 2007 heeft ze een bouwaanvraag ingediend. De firma heeft al voor 250.000 euro studiekosten gemaakt en zodra ze de bouwtoelating ontvangt, kan ze met de werkzaamheden aanvangen. Ze wacht dus op het groene licht van BIAC.

Om te voorkomen dat de verkeerssituatie rond de luchthaven uit de hand loopt, controleert de federale politie de toegangswegen tot de luchthaven voortdurend. Als op een toegangsweg filevorming dreigt met een mogelijke staart op de ringweg, wordt de dispatching ingelicht en worden reizigers er via diverse communicatiekanalen toe aangezet om toch maar het openbaar vervoer te nemen.

De analyses waarvan ik de resultaten heb toegelicht, kwamen tot stand in overleg met alle betrokken partijen.

Conform de contractuele bepalingen bespreken de raad van bestuur van BIAC en parkeerplaatsexploitant Interparking samen de uitbreiding van de parkeercapaciteit op de luchthaven.

Wat wordt samen met de minister van Overheidsbedrijven ondernomen om in de toekomst ook op minder voor de hand liggende momenten van de dag de bereikbaarheid van de luchthaven te verzekeren via een voldoende ruim aantal betrouwbare openbaar vervoersalternatieven? Mevrouw Vervotte heeft in dit verband geen directe greep op BIAC aangezien het geen overheids- maar een privébedrijf is.

Het aanspreekpunt bij het openbaar vervoer zijn de uitbaters van het openbaar vervoer zelf. Gezien de beperkte mogelijkheden van een eindstation voor de spoorwegen doen zowel tram- als busmaatschappijen reeds aanzienlijke inspanningen. Momenteel zijn er vijf rechtstreekse spoorverbindingen tot Zaventem Luchthaven. De diabolowerken zijn in uitvoering en zullen van Zaventem een doorgangsstation maken in plaats van een eindstation. Vanuit de vier windhoeken in ons land zal men dan naar het multimodale spoorwegknooppunt Zaventem kunnen sporen. Zoals de werken nu opschieten, wordt het einde ervan tegen december 2011 gepland. Vanaf 2012 zal met de extra spoorverbindingen ook het aantal reismogelijkheden naar de luchthaven van Zaventem toenemen en zal een optimaal exploitatieschema kunnen worden uitgewerkt.

Sinds eind vorig jaar wordt de luchthaven bediend door een uitgebreid busnetwerk dat wordt aangevuld met een interne shuttledienst. Niet minder dan 19 buslijnen verbinden de omliggende regio Brussel en Antwerpen met de luchthaven en met het Brusselse metronetwerk. Er bestaan frequente verbindingen van 5.30 uur tot middernacht. Per dag vertrekken er niet minder dan 1012 bussen. Men kan vandaag niet beweren dat de openbare vervoersmaatschappijen geen inspanningen doen.

Dankzij het diaboloproject zal vanaf 2012, vooral voor wie van verder komt dan uit Antwerpen of Brussel, de bereikbaarheid van de luchthaven substantieel verbeteren.

De heer Dirk Claes (CD&V-N-VA). - Voor het imago van ons land is het wel belangrijk dat de luchthaven op elk ogenblik van de dag goed bereikbaar blijft.

Ik stel vast dat 2.300 extra parkeerplaatsen zullen worden aangelegd. Hopelijk wordt de bouwvergunning daarvoor vlug afgeleverd. Blijven investeren in dure parkeertorens is echter misschien niet zo verstandig. Misschien is het logischer om te investeren in een all-inticket, een vliegtuigticket waarin bus- en/of treinkosten inbegrepen zijn.