4-27

4-27

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 30 APRIL 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de eerste minister over «de huidige politieke crisis» (nr. 4-270)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde» (nr. 4-271)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het uitstel van de toepassing van het protocolakkoord betreffende het statuut van de grensarbeiders» (nr. 4-262)

Actualiteitendebat

De versoepeling van artsenquota

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de eisen van de non-profitsector naar aanleiding van de betoging van 30 april 2008» (nr. 4-260)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Klimaat en Energie over «het samenvoegen van de afrekeningsfacturen 2006 en 2007 van Electrabel» (nr. 4-261)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de evenementen van gisteren en van deze nacht bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Justitiepaleis» (nr. 4-264)
Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de opsluiting van de betogers zonder papieren» (nr. 4-273)

Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nr. 1 tot 6) (Stuk 4-643)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «stress op het werk» (nr. 4-265)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «schijnhuwelijken» (nr. 4-268)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de acute problemen binnen de universitaire ontwikkelingssamenwerking» (nr. 4-272)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «de maatregelen van de huidige regering om de pensioenen betaalbaar te houden» (nr. 4-266)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de drugstests in het verkeer» (nr. 4-254)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «drugscontroles in het verkeer» (nr. 4-258)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het hacken van computers door Chinese migranten» (nr. 4-263)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «zeepiraterij» (nr. 4-264)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens» (nr. 4-255)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid over «de afwijkingen van het begrotingspad zoals dat in het stabiliteitspact werd vastgelegd» (nr. 4-257)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «verzekeringen voor betaalde sporters» (nr. 4-256)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de naleving van de taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes» (nr. 4-251)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «obesitas» (nr. 4-265)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de dienstencheques» (nr. 4-261)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant» (nr. 4-260)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de voorwaarden voor de toekenning van de titel van beëdigd vertaler bij de hoven en de rechtbanken voor Duitstalige en buitenlandse kandidaten» (nr. 4-266)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)» (nr. 4-253)

Regeling van de werkzaamheden

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Migratie
Europees Parlement