4-26

4-26

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 APRIL 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over źgezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen╗ (nr. 4-250)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hebben sinds 1 januari 2008 recht op verzekerbaarheid inzake gezondheidszorg, mits een aantal voorwaarden is vervuld. Vandaag is dat recht wettelijk verankerd; ook werd een koninklijk besluit genomen en is een budget vastgelegd. Er ontbreekt evenwel nog een rondzendbrief van de dienst Administratieve Controle van het RIZIV met betrekking tot de bewijzen die de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan het ziekenfonds voor inschrijving moeten voorleggen. Zolang de rondzendbrief er niet is, blijft de wetgeving, die eigenlijk op 1 januari van kracht moest worden, dode letter.

Een ander probleem in de nieuwe wetgeving is de verzekering van personen ten laste van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Krachtens de regelgeving hebben niet-begeleide minderjarige vreemdelingen voor zichzelf recht op terugbetaling, maar het recht op terugbetaling voor personen ten laste van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen werd uitgesloten. Dat betekent dat de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die een kind hebben, voor dit kind niet kunnen terugvallen op de verzekering. Onlangs heb ik nog een opvangcentrum in Brussel bezocht waar minderjarige meisjes met kinderen verblijven. Het is dus een reŰel probleem. Het is eigenaardig dat de minderjarigen zelf worden beschermd, maar hun kinderen niet. Toch kan men bezwaarlijk stellen dat die minder kwetsbaar zijn. De lacune in de wetgeving vraagt om een oplossing.

Wanneer zal de minister de rondzendbrief opstellen?

Hoe zal de minister de lacune in de wetgeving in verband met personen ten laste van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen oplossen? Binnen welke termijn zal dat gebeuren?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van minister Arena.

Sinds 1 januari 2008 hebben niet-begeleide minderjarige vreemdelingen normaal gezien recht op een ziekteverzekering, zoals bepaald bij de wet van 13 december 2006 en het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2007. De dienst Administratieve Controle van het RIZIV wordt geacht de bewijsstukken te bepalen die niet-begeleide minderjarigen aan het ziekenfonds dienen voor te leggen om te worden ingeschreven.

Er is inderdaad een juridische leemte betreffende de kinderen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Deze juridische leemte leidt tot een situatie die men absurd kan noemen, aangezien die kinderen noch als niet-begeleide minderjarigen noch als kinderen van illegalen worden beschouwd. Ik ben wel degelijk van dit probleem op de hoogte. Mijn administratie heeft me dat al gesignaleerd.

Mijn collega Onkelinx, die toezicht houdt op het RIZIV, heeft mij medegedeeld dat ze onlangs aan het RIZIV heeft gevraagd de nodige maatregelen te treffen om dit probleem zo vlug mogelijk op te lossen, zodat de kinderen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dezelfde rechten krijgen als hun moeder.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - Ik ben blij dat de minister het probleem kent en dat ze aan haar administratie wil vragen een oplossing te zoeken.

Maar het eerste probleem is nog niet opgelost. Er bestaat namelijk wel een goede wet is en er is geld uitgetrokken om deze scheve situatie recht te trekken. Maar er is nog geen circulaire, waardoor de wet in de praktijk niet werkt. Kan de staatssecretaris mij zeggen of minister Arena in haar antwoord een datum vermeldt voor het rondschrijven?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Minister Arena vermeldt geen datum voor een rondzendbrief, maar ze geeft wel duidelijk aan dat ze het probleem kent en dat ze een oplossing wil uitwerken. Ik neem aan dat ze op een latere datum een circulaire rondstuurt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - Precies omdat ze het probleem onderkent, durf ik er bij de minister op aan te dringen dat ze dit dossier met grote spoed behandelt. Het gaat namelijk om duizenden minderjarigen die recht hebben op gezondheidszorg. Dat is bij de wet vastgelegd; alleen ontbreekt nog de circulaire om de wet van kracht te laten worden.