4-26

4-26

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 APRIL 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over źde registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie╗ (nr. 4-248)

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a + Vl.Pro). - Volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie kan een handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige in een schriftelijke wilsverklaring om euthanasie vragen voor het geval hij of zij later dat zelf niet meer zou kunnen vragen.

Het standaardformulier voor die wilsverklaring is al klaar sedert 2003 en het staat ook al vast hoe dat formulier moet worden opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken.

We moesten echter nog zes jaar wachten op het koninklijk besluit van 27 april 2007 dat de registratie van de wilsverklaring in de gemeente regelt zodat artsen dat gegeven via een centrale databank kunnen raadplegen.

In dat besluit staat een zeer belangrijke datum, namelijk 1 september 2008. Vanaf die dag kan men in alle gemeenten, in de dienst bevolking, zijn wilsverklaring laten registreren. Dat is geen verplichting, want een wilsverklaring die niet officieel geregistreerd is, blijft wettelijk. Het is echter belangrijk dat artsen via de centrale databank kunnen controleren of een wilsonbekwame patiŰnt in het verleden een euthanasieaanvraag heeft ingediend.

Zijn alle gemeenten klaar om genoemd koninklijk besluit vanaf 1 september daadwerkelijk uit te voeren? Wanneer zullen de gemeentebesturen de onderrichtingen ter zake ontvangen? Zal ook het brede publiek worden ge´nformeerd?

In hoeveel gemeenten kan vandaag al het standaardformulier worden opgevraagd? Goed ge´nformeerde burgers die bovendien over een computer beschikken, zoeken dat zelf uit, maar in het kader van de openbaarheid van bestuur zou het goed zijn dat alle burgers die het formulier wensen te ontvangen, dat zouden kunnen krijgen. Vandaag doen nog te veel gemeentebesturen alsof ze geen weet hebben van het formulier.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Op het ogenblik wordt ruim overleg gepleegd omtrent de technische uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007. In het kader hiervan zal zeer binnenkort ook overleg plaatsvinden tussen Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Er is echter nog geen definitieve beslissing genomen omtrent de concrete uitvoering. Nu reeds de gemeenten informeren zou alleen maar verwarring teweegbrengen. Zodra de technische uitvoering definitief is uitgewerkt, zullen de gemeentebesturen onmiddellijk per circulaire worden ge´nformeerd. Dat zal uiteraard vˇˇr 1 september zijn, want dan treedt het koninklijk besluit in werking.

Ik laat mijn diensten onderzoeken op welke manier ook het brede publiek het best kan worden ge´nformeerd over de mogelijkheid tot registratie van de wilsverklaring. In eerste instantie denk ik voornamelijk aan een informatieverstrekking via de gemeenten, onder andere via de website of via gemeentebrochures. Ik ben van plan aan dat punt aandacht te besteden in de circulaire.

Een aantal gemeenten hebben zelf het initiatief genomen om het standaardformulier reeds ter beschikking te stellen, hoewel ze daar wettelijk niet toe verplicht zijn. Ik beschik echter niet over gegevens omtrent het aantal gemeenten dat vrijwillig een dergelijk initiatief heeft genomen. Het formulier is echter wel beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid. Bovendien zullen de gemeenten in het raam van voormelde circulaire worden aangemoedigd het formulier ter beschikking te stellen.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a + Vl.Pro). - Om klaar te zijn tegen 1 september moet nog een hele reeks maatregelen worden genomen. Gelet op de vakantieperiode dring ik erop aan dat de gemeentebesturen al in juni zouden weten wat ze in september moeten doen. Bovendien gaat het om een gevoelig thema en het is dan ook best dat de mensen niet nodeloos naar het gemeentehuis komen.

Ik dank de minister omdat ze bereid is de informatie zo breed mogelijk te verspreiden. Niet iedereen kan immers een website raadplegen en voor velen is het niet zo eenvoudig formulieren op te zoeken via de website. Het kan niet dat informatie over een belangrijke wetgeving alleen toegankelijk zou zijn voor mensen die over een computer beschikken.

Ik ben blij dat de minister in de rondzendbrief zal vermelden dat de informatie verstrekt moet worden aan het brede publiek, zodat plaatselijke politici daarnaar kunnen verwijzen als gemeentebesturen tekortschieten.