4-25

4-25

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 APRIL 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en asielbeleid over «gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 4-223)

De voorzitter. - De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - Niet-begeleide minderjarigen kunnen sinds 1 januari 2008 op bepaalde voorwaarden als titularis in de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering worden ingeschreven. Dit recht is ingeschreven in de wet, het koninklijk besluit daarover is gepubliceerd en er is een budget voor uitgetrokken. Er ontbreekt evenwel nog een circulaire van de dienst Administratieve Controle van het RIZIV in verband met de bewijzen die de minderjarigen aan het ziekenfonds voor de inschrijving moeten voorleggen. Hier dient snel werk van te worden gemaakt.

Een knelpunt in deze nieuwe wetgeving betreft de verzekering van personen ten laste van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Volgens deze regelgeving hebben de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zelf recht op terugbetaling, maar het recht op terugbetaling voor personen ten laste werd uitgesloten. Dit betekent dat de minderjarigen die een kind hebben, voor dit kind niet kunnen terugvallen op de verzekering. Ik heb zelf onlangs een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bezocht en enkele jonge meisjes bleken daar onlangs bevallen van een kind. Die kinderen zijn zelf geen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en vallen dus niet onder de nieuwe regeling voor deze minderjarigen. Toch kan men bezwaarlijk stellen dat zij minder kwetsbaar zijn. Deze lacune in de wetgeving vraagt om een oplossing.

Wanneer plant de minister een omzendbrief om deze wet ook van kracht te laten worden? Hoe wil de minister de lacune in de wetgeving in verband met personen ten laste van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen wegwerken? Op welke termijn zal dit gebeuren?

De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Minister Turtelboom zegt dat ze deze vraag graag zou beantwoorden. Deze materie valt echter niet onder haar bevoegdheid, maar onder die van haar collega's Onkelinx en Arena. Ze heeft hen de vraag van mevrouw Lanjri al bezorgd.