4-25

4-25

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 APRIL 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Commissie van toezicht op de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het statuut van huisartsen in opleiding» (nr. 4-223)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het statuut van huisartsen in opleiding» (nr. 4-230)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de 434 geneesheren die uit het buitenland zijn gekomen in 2007» (nr. 4-224)
Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de eerste minister over «de vermeende commerciële activiteiten van prins Laurent» (nr. 4-236)
Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de opvang van kinderen en jongeren in psychiatrische diensten in België» (nr. 4-226)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het bouwen van nieuwe gevangenissen» (nr. 4-225)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van de civiele veiligheid» (nr. 4-227)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid over «het stijgende aantal jongeren met psychische problemen» (nr. 4-235)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de personeelsbezetting in de afdeling verhoogde veiligheid van de Brugse gevangenis» (nr. 4-234)
Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «het misbruik van biometrische gegevens» (nr. 4-231)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Migratie- en asielbeleid over «het opsluiten van kinderen in gesloten centra» (nr. 4-233)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de invoering van een progressiviteitsmechanisme bij de berekening van de index» (nr. 4-228)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de evaluatie van het verbod tot het weigeren van een aansluiting van chronisch zieken en personen met een handicap bij hospitalisatieverzekeringen» (nr. 4-214)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het actieplan inzake de strijd tegen diabetes» (nr. 4-230)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de politieke situatie in Libanon» (nr. 4-229)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het onderscheid betreffende verzekeringsdekking tussen contractueel en statutair personeel van de FOD Buitenlandse Zaken» (nr. 4-232)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het aanmaken van een inventaris van politiemensen met kennis van gebarentaal» (nr. 4-216)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Migratie- en asielbeleid over «gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 4-223)

Vraag om uitleg van de heer André Van Nieuwkerke aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de overheveling van het X1-dossier naar Gent en de stand van zaken van het onderzoek» (nr. 4-210)

Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de Europese richtlijn 96/53/EG en de problematiek van "frontstuurtrucks"» (nr. 4-229)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van de verzorging en de ziekenhuiskosten van kinderen die aan kanker lijden» (nr. 4-211)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de aansprakelijkheid van een huisarts die zijn patiënt aan een PIT (Paramedical Intervention Team) toevertrouwt» (nr. 4-213)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het inzetten van kantelbaktreinen (Pendolino) op de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg» (nr. 4-212)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Migratie- en asielbeleid over «gezondheidszorg in gesloten centra» (nr. 4-218)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «Tibetaanse asielzoekers» (nr. 4-226)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms» (nr. 4-217)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «het Label Gelijkheid Diversiteit» (nr. 4-195)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap» (nr. 4-215).

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «ademanalysetoestellen» (nr. 4-219)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «veiligheid in de Belgische voetbalstadions» (nr. 4-222)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «verkeersveiligheid voor fietsers en veilige fietsen» (nr. 4-220)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «crashtests uitgevoerd door Euro NCAP» (nr. 4-221)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Parket
Arbeidsauditoraat
Rechtbank van eerste aanleg
Rechtbanken van koophandel
Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken
Hoge Raad voor de Justitie
Federaal Planbureau
Europees Parlement