4-24

4-24

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 AVRIL 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Pol Van Den Driessche au ministre du Climat et de l'Énergie sur «l'obligation de mélanger du biodiesel et du diesel normal» (nº 4-191)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Tijdens een recent bedrijfsbezoek heb ik vernomen dat bij de producenten van biodiesel vragen rijzen over de rendabiliteit van het product. Meer bepaald stellen ze vast dat de quota betreffende biobrandstoffen, vastgesteld in de wet van 10 juni 2006, slechts voor 20% worden gehaald. Reden hiervoor is onder meer de verstoorde marktwerking door de massale invoer van B99, dat is biodiesel met 1% gewone diesel, uit de Verenigde Staten van Amerika. Ook de recente stijging van de prijs van basisgrondstoffen voor biodiesel, zoals koolzaad, maakt het product duurder dan gewone diesel.

In de programmawet van 27 april 2007 werd in artikel 183 opgenomen dat de wetgever voorziet in het verplicht bijmengen van 5% biodiesel bij gewone diesel. Tot vandaag - bijna een jaar later - is daarvan echter niets gerealiseerd. De datum van de invoering van deze verplichting dient immers bij koninklijk besluit te worden geregeld.

Welke stappen zijn tot op heden reeds gedaan voor het invoeren van de bijmenging van biodiesel bij gewone diesel? Heeft de overheid hiervoor initiatieven ontwikkeld? Is reeds een streefdatum bekend waarop het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 183 van de programmawet van 27 april 2007 zal worden voorgesteld?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van minister Magnette.

Het in België ingevoerde systeem van biobrandstoffen is vrijwillig. Dat wil zeggen dat de consument door middel van verlaagde accijnzen wordt aangezet op mengsels van biobrandstof en brandstof over te schakelen. Op brandstoffen zonder bijmenging moet hij de volledige accijnzen betalen.

De vorige regering keurde evenwel het principe van de verplichte bijmenging goed in de programmawet van 27 april 2007. De Koning moet nog wel de datum van die verplichte bijmenging bepalen.

In het kader van die verplichte bijmenging bekijken mijn diensten wat mogelijk is binnen het door België gehanteerde quotastelsel, waarbij aan bedrijven de nodige volumes FAME (Fatty acid methyl ester) en bio-ethanol zijn toegekend om de Belgische doelstellingen te halen.

Als om bepaalde redenen op korte termijn geen uitvoering van het koninklijk besluit tot verplichte bijmenging mogelijk zou zijn, dan zullen andere pistes onderzocht worden. Een systeem zoals in Frankrijk waarbij degenen die biobrandstoffen mengen een heffing kunnen ontlopen, is een van de mogelijke oplossingen.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V-N-VA). - Ik kan alleen maar hopen dat voortgang wordt geboekt in dit dossier. De dieselvervuiling is manifest. We hopen dat de vermenging van biodiesel beter kan, in het belang van het milieu.

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik zal de bekommernis van de senator meedelen aan de minister.