4-21

4-21

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 19 MAART 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-37) en het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-39) (Stukken 4-547 en 4-548)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van de heer Lambert.

Stemming 1

Aanwezig: 54
Voor: 9
Tegen: 41
Onthoudingen: 4

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 2 van de heren Van Hauthem en Coveliers.

Stemming 2

Aanwezig: 54
Voor: 8
Tegen: 45
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Mijnheer de voorzitter, ik zou drie vaststellingen willen doen.

De eerste is dat de heer Lambert min of meer ge´soleerd is in zijn eigen fractie.

De tweede is dat de CD&V-N-VA-fractie het stilzwijgen bewaart.

De derde is dat de ruzie tussen twee Franstalige partijen over het lot van een gebied dat niet eens tot het Franse taalgebied behoort, verhelderend werkt voor de Vlaamse partijen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - Mijnheer de voorzitter, de heer Van Hauthem wekt hier de indruk dat ik stilzwijgend heb toegekeken, terwijl ik wel degelijk aan de bespreking heb deelgenomen.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Inderdaad, maar dan wel als rapporteur.

De voorzitter. - We stemmen nu over het voorstel van gemotiveerd advies van de commissie.

Stemming 3

Aanwezig: 55
Voor: 46
Tegen: 8
Onthoudingen: 1

-Het voorstel van gemotiveerd advies is aangenomen.

-Het zal worden meegedeeld aan de eerste minister en aan de voorzitters van het Parlement van de Franse Gemeenschap en van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats donderdag 20 maart om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 16.55 uur.)