4-20

4-20

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 MAART 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie over «het rapport van het Comité tegen rassendiscriminatie» (nr. 4-203)

De voorzitter. - Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, antwoordt.

De heer Karim Van Overmeire (VB). - Op 7 maart publiceerde het UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination een voorlopig rapport over België. Daarin wordt niet alleen kritiek gegeven op de Vlaamse wooncode, waarover gisteren in het Vlaams Parlement al heel wat te doen was, maar ook verschillende aspecten van het federaal beleid komen onder vuur te liggen.

Zo wordt in punt 10 van het rapport het ontbreken van een onafhankelijke instelling voor de mensenrechten betreurd. Elders wordt gepleit voor een verbod op specifieke politieke partijen - drie keer raden welke - en wordt er geïnsinueerd dat de federale politie en de Belgische rechters personen van vreemde origine strenger zouden beoordelen. Er zijn klachten over de behandeling van asielzoekers en, zoals verwacht, wordt België ertoe aangezet om de Framework Convention for the Protection of National Minorities te ratificeren. Er zijn in punt 22 ook klachten over de behandeling van de Roma. Kortom, volgens het rapport moet België wel een heel nare plek zijn om te wonen en zouden we ons moeten afvragen wat mensen bezielt om naar een griezelig land als het onze te emigreren.

Het Vlaams Parlement toonde zich gisteren verontwaardigd over het rapport, dat trouwens vol tegenstrijdigheden staat. In punt 15 wordt gezegd dat in sociale woningen te hoge concentraties vreemdelingen wonen en dat de overheid daaraan iets moet doen, maar in punt 16 staat dan dat de Vlaamse wooncode, die deels bedoeld is om dergelijke concentraties tegen te gaan, niet door de beugel kan. Wat we dus ook doen, het is fout.

Niet alleen onze fractie, maar ook vele andere collega's in het Vlaams Parlement vonden het rapport van een kwaliteit die de Verenigde Naties onwaardig is. Uit heel veel details blijkt dat het niet echt professioneel is opgesteld en dat men met weinig kennis van zaken spreekt. Zo wordt Vlaams Blok met ck geschreven. Een dergelijke taalfout verwacht ik in een pamflet van Franstalig extreemlinks, maar wie ervoor pleit een partij te verbieden, moet toch ten minste de naam van die partij correct schrijven. Er wordt gesproken over de Flemish language. Misschien denken Franstaligen dat Vlamingen le flamand spreken, maar we mogen er toch van uitgaan dat de auteurs van een officieel document van de Verenigde Naties weten dat in het noorden van België Nederlands wordt gesproken en geen Flemish.

Dat sterkt ons in onze overtuiging dat de pen bij het schrijven van het rapport is vastgehouden door mensen uit Franstalige hoek. Dat blijkt uit het onvermijdelijke pleidooi om de Framework Convention for the Protection of National Minorities te ratificeren, alsof dat het enige instrument tegen racial discrimination zou zijn.

Ik heb dan ook de volgende vragen.

Welk oordeel heeft de minister over de inhoud van het rapport en welk belang hecht hij eraan? Op welke punten en op welke wijze zal de regering dit rapport trachten bij te stellen? Ik heb begrepen dat het een voorlopig document is en dat de regering nog een jaar de tijd heeft om bij te sturen.

Op welke manier werd de federale overheid betrokken bij de totstandkoming van dit rapport? Dat intrigeert me omdat daarover gisteren heel wat discussie was. Was er overleg tussen het federale niveau en Vlaanderen of de andere entiteiten van de federatie? Minister Keulen verklaarde gisteren in het Vlaams Parlement alleszins dat hij absoluut niet op de hoogte was, terwijl uit documenten blijkt dat er vertegenwoordigers van de Vlaamse en de federale regering aanwezig waren.

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van de minister.

Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om een rapport van de VN zelf, maar om een periodiek, vierjaarlijks rapport, van het Comité tegen Rassendiscriminatie van de VN.

Dans le cadre de cette procédure, en l'occurrence l'élimination de discrimination sur base raciale, des enquêtes sont envoyées à tous les acteurs belges, à savoir, les instances fédérales, les communautés et les régions.

Op 25 en 26 februari werden in Genève de resultaten van deze enquêtes voorgesteld. Op basis hiervan formuleerde het Comité een aanbeveling over het gehele dossier. De wooncode vormt dus maar één élément daarvan.

De gewesten en gemeenschappen zijn hierbij vertegenwoordigd en kunnen desgevallend bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen geven.

Le département des Affaires étrangères joue un rôle de coordination au niveau administratif, par exemple, afin de garantir une composition correcte de la délégation.

En ce qui concerne le contenu, il est important de souligner qu'il s'agit ici de compétences exclusives : chaque entité fédérée est représentée et agit d'une façon autonome disposant oui ou non d'un représentant permanent sur place chargé de recueillir le plus d'informations possible.

De rapporteur vatte de discussie samen door te verwijzen naar een aantal zeer positieve punten en een aantal knelpunten voor ons land. Het VN-Comité heeft nadien zijn aanbevelingen en zorgpunten geformuleerd. Deze aanbevelingen en zorgpunten zijn geen juridisch bindende uitspraken noch veroordelingen. Het is dus belangrijk ze in de juiste context te plaatsen.

Buiten dit officiële circuit was er ook een gedachtewisseling met de Franstalige Ligue des droits de l'Homme. Hun bevindingen werden als volgt geformuleerd: het was een goed debat, waaruit bleek dat België een voorbeeld voor anderen kan zijn. De Ligue des droits de l'Homme opteerde er wel voor om in de toekomst met de Nederlandstalige Liga en eventueel ook met andere ngo's te overleggen.

De heer Karim Van Overmeire (VB). - Het verbaast me een beetje dat het antwoord gedeeltelijk in het Frans is. Dat zal te maken hebben met het feit dat dit een doorslag is van het antwoord dat in de Kamer zowel aan de Nederlandstalige als Franstalige collega's werd gegeven.

Twee aspecten vallen op. Het rapport is met weinig kennis van zaken opgesteld. De zogenaamde experts stellen vragen over ons land, terwijl ze geen basiskennis hebben van hoe het er hier aan toegaat.

De Ligue des droits de l'Homme is een extreemlinks Franstalig clubje, waarvan de vlag de lading niet dekt. Het is merkwaardig dat deze organisatie een speciaal onderhoud kreeg bij het opstellen van het rapport. De resultaten zijn er ook naar.