4-16

4-16

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 FÉVRIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et au ministre des Affaires étrangères sur «les Conventions préventives de la double imposition signées mais pas encore entrées en vigueur» (nº 4-79)

M. le président. - Mme Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - Volgens de website van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn er op dit ogenblik 15 ondertekende, maar nog niet in werking getreden overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting, namelijk met de staten Bahrein, Chili, Congo, Frankrijk (avenant), Ghana, Italië, Macau, Marokko, Oeganda, Qatar, Rwanda, Seychellen, Singapore, Tunesië en de Verenigde Staten van Amerika.

Wanneer zal de regering de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting met bovenvermelde landen ter ratificatie aan de kamers voorleggen? Kan de minister voor elke land afzonderlijk eventueel een datum geven?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Ik lees het antwoord van de minister van Financiën.

Ik geef u de stand van zaken voor elk land.

Verenigde Staten van Amerika: het verdrag is in werking getreden op 28 december 2007.

Italië: de ratificatie van het verdrag werd goedgekeurd bij wet van 15 februari 2007.

Singapore: de ministerraad van 25 januari 2008 stemde in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst. Dit wetsontwerp is momenteel voor advies bij de Raad van State.

Ghana: het dubbelbelastingverdrag staat geagendeerd op de Ministerraad van 15 februari 2008. De parlementaire goedkeuringsprocedure zal dus onverwijld kunnen starten.

Macau, Seychellen en Tunesië: het is nog wachten op de formele goedkeuring van de minister van Begroting. De Inspectie van Financiën heeft reeds haar fiat gegeven.

De Administratie van Fiscale Zaken van de FOD Financiën is bezig met de opmaak van de parlementaire goedkeuringsdossiers voor de verdragen met Bahrein, Qatar, Chili, Frankrijk en Marokko.

Voor de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Oeganda zal de Administratie van Fiscale Zaken van de FOD Financiën het parlementaire goedkeuringsdossier binnenkort aan de FOD Buitenlandse Zaken toezenden.