4-5COM

4-5COM

Verenigde commissies

Handelingen

DONDERDAG 6 DECEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over «het elektronisch bewaren van arbeidscontracten» (nr. 4-16)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - Met de wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 juni 2007 is het wettelijke kader vastgelegd voor elektronische loonbrieven en arbeidscontracten. Sinds 2 augustus 2007 kunnen werkgevers hun werknemers dus alle sociale documenten via elektronische weg bezorgen en ook arbeidsovereenkomsten kunnen voortaan op elektronische wijze worden gesloten en bewaard.

Uiteraard is dat goed nieuws en heel wat bedrijven maken van die mogelijkheid gebruik. Arbeidscontracten moeten vanaf de eerste werkdag op de werkvloer beschikbaar zijn. Voor de schoonmaaksector en de bouw bijvoorbeeld is dat technisch moeilijk uitvoerbaar en moeten bedienden soms de hele dag heen en weer rijden tussen het hoofdkantoor en de werkplek. In die sectoren worden immers vaak nieuwe werkkrachten ingezet en wordt gewerkt met shifts.

Hoewel arbeidscontracten op basis van de wet nu elektronisch kunnen worden aangemaakt en bewaard, en aan een elektronische archiveringsdienst kunnen worden bezorgd, liggen de zaken in de praktijk soms moeilijker. Aangezien niet alle bedrijven en werknemers technologisch even ver staan en niet iedereen over een digitale identiteitskaart beschikt, had ik graag vernomen of een papieren contract dat door werkgever en werknemer ondertekend wordt, kan worden ingescand en elektronisch bewaard, zodat de documenten elektronisch raadpleegbaar zijn, onder meer in het kader van de sociale inspectie? Het gaat immers om bedrijven die niets willen verbergen, maar nog niet in de praktische mogelijkheid zijn de documenten tijdig te bezorgen op de werkvloer.

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister.

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen maakt het inderdaad mogelijk arbeidsovereenkomsten af te sluiten met een elektronische handtekening die met een handgeschreven handtekening kan worden gelijkgesteld. Ook bepaalde sociale documenten, zoals loonafrekeningen, kunnen voortaan elektronisch worden verstuurd. Dat zorgt inderdaad voor een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging zonder dat de rechten van de werknemers in het gedrang komen en zonder dat de inspectiediensten over minder controlemiddelen beschikken. De voorbije weken hebben sociale secretariaten ook nogal wat publiciteit gegeven aan de elektronische loonbrief. Ook dat houdt uiteraard verband met de wet.

Een elektronische handtekening op een arbeidsovereenkomst stelt de identiteit van de contracterende partijen vast en geeft aan dat ze akkoord gaan met de inhoud van de overeenkomst. Bovendien waarborgt de handtekening de integriteit van de overeenkomst. Ze voorkomt dat aan de overeenkomst eenzijdige wijzigingen worden aangebracht. Vandaar de hoge veiligheidswaarborgen die in de regelgeving aan de elektronische handtekening worden gesteld. Een gescande overeenkomst voldoet niet aan die veiligheidswaarborgen. Een bevoegde inspecteur kan in dat geval de authenticiteit van de arbeidsovereenkomst niet vaststellen.

Documenten die belangrijk zijn voor inspectiedoeleinden, zoals variabele deeltijdse dienstroosters, of documenten met een te grote impact, zoals een aangetekend ontslag, werden op vraag van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad buiten het toepassingsgebied van de reglementering gehouden, omdat zowel werkgevers als werknemers de risico's te groot vonden. De reglementering die bepaalt dat voor deeltijdse werknemers met een vast werkrooster een kopie of een afschrift van de overeenkomst die door de partijen werd ondertekend, op de plaats van tewerkstelling moet worden bewaard, blijft bijgevolg van kracht. Ook moeten voor deeltijdse werknemers met een variabel dienstrooster de werkroosters vijf dagen van te voren worden opgehangen.

Onder meer op mijn aandringen is echter een werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van de schoonmaaksector en de inspectiediensten om te zoeken naar alternatieven voor de bekendmaking van de werkroosters in de schoonmaaksector.

In grote lijnen bestaat dus de mogelijkheid tot vereenvoudiging voor de meest courante zaken. Voor specifieke zaken, zoals werkroosters, werd voorlopig geopteerd voor de papieren aanpak. Maar zodra we een alternatief hebben dat zowel de rechten van de werknemers als de inspectiemogelijkheden waarborgt, kunnen we ook op dat punt komaf maken met de papieren traditie. Zeker wanneer werkroosters geregeld veranderen - zoals in de schoonmaaksector het geval is - is de papieren weg stilaan verouderd en moet aan een alternatief worden gedacht.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V-N-VA). - Meestal ben ik niet zo tevreden wanneer een minister door een staatssecretaris wordt vervangen, maar dat kan ik vandaag niet zeggen. Ik ben tevreden, omdat ik merk dat de staatssecretaris, zoals ik vermoedde, bij deze materie betrokken werd.

De staatssecretaris bracht het probleem van de veiligheid ter sprake. Daar kan ik in komen. We moeten alles doen om de rechten van werknemers te beschermen. Anderzijds zitten we met praktische problemen om contracten en werkroosters tijdig op de werkplek te krijgen, niet alleen in de schoonmaaksector. Ik ben blij dat een werkgroep werd opgericht om een andere oplossing voor deze problematiek te zoeken en ik kan daarbij zelfs suggesties doen. In oktober heb ik als politicus stage gelopen bij het schoonmaakbedrijf Care, een bedrijf met meer dan duizend werknemers dat in heel Vlaanderen en Brussel actief is, en daar bleek dat ze voor de uurroosters al een registratiesysteem hebben ontworpen. Ik zal de staatssecretaris de nodige contactgegevens bezorgen. Het bedrijf had daarover trouwens al contacten met de administratie. Eventueel moet het systeem nog worden verfijnd, maar het biedt perfect de mogelijkheid om na te gaan of de arbeidsregels correct worden toegepast. Op dat punt deel ik de bezorgdheid van de staatssecretaris, maar wij politici moeten ook luisteren naar bedrijven in de sector die te goeder trouw zijn en zelfs instrumenten aanreiken. Anders sluiten we ons op in een ivoren toren en dat willen we niet. Ik hoop dan ook dat met mijn suggesties van vandaag rekening zal worden gehouden.