4-488/2

4-488/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

20 DECEMBER 2007


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW VIENNE


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsvoorstel van de heer François-Xavier de Donnea c.s. (stuk Kamer, nr. 52-0596). Het werd op 19 december 2007 eenparig aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het werd op 19 december 2007 overgezonden aan de Senaat en op diezelfde dag geëvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 20 december 2007 in aanwezigheid van de heer Vanvelthoven, minister van Werk in de ontslagnemende regering.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN WERK

De heer Vanvelthoven, minister van Werk in de ontslagnemende regering, herinnert eraan dat door de wet van 27 april 2007 de registratieprocedure voor de Bouwsector grondig werd hervormd. Dit was noodzakelijk geworden door het Europees arrest van 9 november 2006.

Eén van de belangrijke hervormingen in de nieuwe procedure is het feit dat de verplichte sociale en fiscale inhoudingen die (hoofd)aannemers moeten doen indien ze werken met onderaannemers niet langer gelinkt worden aan het hebben van een registratie, maar aan het effectief hebben van sociale of fiscale schulden.

Verder werd ook de registratieprocedure zelf grondig hervormd zodat men op een snellere wijze een registratie kan bekomen. De registratie op zich blijft immers nog belangrijke gevolgen hebben voor onder andere openbare aanbestedingen en verminderingen van BTW.

Daartoe werden een heel aantal informatica-technische vernieuwingen voorzien. Één van deze vernieuwingen betreft de oprichting van een databank door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In de toekomst zullen beslissingen tot het toekennen (of schrappen) van een registratie niet langer in het Belgisch Staatsblad gebeuren (met aanzienlijke vertragingen en moeilijk consultatie), maar zullen deze beslissingen op voormelde databank worden gezet die de dag nadien reeds rechtskracht hebben. In het Belgisch Staatsblad zou alleen nog een uitreksel van deze beslissingen worden opgenomen.

De nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 januari 2008, maar aangezien de databank opstarten nog niet in orde is, voorziet dit wetsvoorstel dat tijdelijk (tot 31 december 2008) nog de oude wijze van publicatie (in het Belgisch Staatsblad) van kracht blijft en dat vanaf 1 januari 2009 de nieuwe regels van publicatie (via databank KBO) in werking treedt.

III. STEMMINGEN

Het geheel van het wetsontwerp werd zonder verdere bespreking aangenomen met eenparigheid van de 13 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Christiane VIENNE. Nahima LANJRI.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (stuk Kamer, nr. 52-0596/002)