4-4

4-4

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 9 OKTOBER 2007 - OPENINGSVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Opening van de gewone zitting 2007-2008

Benoeming van het Vast Bureau

Afvaardiging van de Senaat in de parlementaire overlegcommissie

Benoeming van de commissies

Benoeming van de leden van de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

Benoeming van de afgevaardigden bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en bij de Assemblee van de West-Europese Unie

Benoeming van de afgevaardigden bij de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa

Benoeming van de afgevaardigden bij de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee

Overlijden van oud-senatoren

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast ComitÚ I)

Uitslag van de geheime stemming voor de aanwijzing van de vier leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ I

Voordracht van een dubbeltal voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (Stuk 4-182)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat
Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Waals Parlement

Parlement van de Franse Gemeenschap

Vlaams Parlement

Berichten van verhindering

Bijlage

Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Commissies
Parlementaire overlegcommissie
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
Ontslag en benoeming van regeringsleden
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - PrejudiciŰle vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Auditoraten-generaal
Rechtbank van eerste aanleg
Arbeidshof
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Economische Overheidsbedrijven - Infrabel
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Economische Overheidsbedrijven - Telecommunicatie
Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische co÷peratie
Kansspelcommissie
Raadgevend ComitÚ voor Bio-ethiek
Europees Parlement
Internationale Arbeidsconferentie