4-243/1

4-243/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2007

4 OKTOBER 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2)

(Ingediend door de heer Joris Van Hauthem c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel is een integrale overname van het wetsvoorstel dat in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend onder het stuknummer DOC 51 1380/001, aangepast op basis van de amendementen zoals vervat in het stuknummer DOC 51 1380/003 en aan de wijzigingen sindsdien aangebracht aan de Kieswet bij wet van 13 februari 2007.

Voor de toelichting bij dit wetsvoorstel wordt verwezen naar het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Senaat, nr. 4-197/1).

Joris VAN HAUTHEM
Yves BUYSSE
Anke VAN DERMEERSCH
Jurgen CEDER
Karim VAN OVERMEIRE
Nele JANSEGERS
Freddy VAN GAEVER
Hugo COVELIERS.

WETSVOORSTEL


Titel I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Titel II

Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2

In artikel 87bis van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) het eerste lid wordt vervangen als volgt :

 De verkiezing van de rechtstreeks verkozen senatoren geschiedt op basis van de drie volgende kieskringen :

1 de Vlaamse kieskring, die de provincies omvat die tot het Vlaamse Gewest behoren;

2 de Waalse kieskring, die de provincies omvat die tot het Waalse Gewest behoren;

3 de kieskring Brussel, die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat. ;

B) in het vierde lid, worden de woorden  kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde  vervangen door de woorden  kieskring Brussel .

Art. 3

In artikel 94bis,  2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) het tweede lid wordt opgeheven;

B) in het laatste lid worden de woorden  kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde  vervangen door de woorden  kieskring Brussel .

Art. 4

In artikel 116,  2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden  kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde  telkens vervangen door de woorden  kieskring Brussel .

Art. 5

In artikel 121 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, wordt, tussen het eerste en het tweede lid, het volgende lid ingevoegd :

 Het bezwaar kan ook slaan op de taalverklaring als voorgeschreven door de artikelen 116,  4, en 133. Dergelijk bezwaar wordt beschouwd als een bezwaarschrift dat betrekking heeft op de verkiesbaarheid van kandidaten. De bepalingen van de artikelen 122, 123, eerste lid, 124 en 125, eerste, tweede en derde lid, zijn erop van toepassing. De artikelen 125bis, 125ter en 125quater zijn van toepassing, met dien verstande dat de zaak, wanneer ze de taalverklaring bedoeld in artikel 133 betreft, voor een Nederlandstalige of een Franstalige kamer van het hof van beroep wordt gebracht, naargelang de betwisting een taalverklaring van Nederlandstalige, dan wel van Franstalige kandidaten betreft. 

Art. 6

In artikel 128 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 19 februari 2003, worden in  2, vierde en vijfde lid, de woorden  kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde  telkens vervangen door de woorden  kieskring Brussel .

Art. 7

In artikel 128ter,  2, vijfde en zevende lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, worden de woorden  kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde  telkens vervangen door de woorden  kieskring Brussel .

Art. 8

In artikel 156 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 13 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) in  2, eerste lid, worden de woorden  kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde  vervangen door de woorden  kieskring Brussel ;

B)  2, laatste lid, wordt opgeheven.

Art. 9

In artikel 161bis, tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993 en gedeeltelijk vervangen door de wet van 13 februari 2007, worden de woorden  kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde  vervangen door de woorden  kieskring Brussel .

Art. 10

In de bij het Kieswetboek gevoegde modellen van stembiljet II d) en II h) worden de woorden  kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde  vervangen door de woorden  kieskring Brussel .

Titel III

Wijzigingen van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap

Art. 11

Artikel 1,  1, 2, van de wet tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap, gewijzigd bij de wet van 13 december 2002 en vernietigd bij het arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt hersteld in de volgende lezing :

 2 de volksvertegenwoordigers gekozen in de kieskring Brussel maken deel uit van de Nederlandse of van de Franse taalgroep van de Kamer van volksvertegenwoordigers naargelang zij de eed in het Nederlands, dan wel in het Frans afleggen. Wordt de eed in verscheidene talen afgelegd, dan is de taal waarin hij eerst is afgelegd beslissend. 

Titel IV

Wijzigingen van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

Art. 12

Artikel 7,  2, vierde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000 en gedeeltelijk vernietigd bij het arrest nr. 73/2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt vervangen als volgt :

 Voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de senatoren en van het Europees Parlement in de kieskring Brussel, alsook voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, wijst de kiezer respectievelijk het kiescollege of de taalgroep aan waartoe de lijst behoort waarvoor hij wenst te stemmen en alleen de voor dat kiescollege of die taalgroep voorgedragen lijsten verschijnen vervolgens op het scherm. .

Art. 13

Artikel 20, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000 en 13 december 2002 en vernietigd bij het arrest nr. 73/2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt hersteld in de volgende lezing :

 In de kieskring Brussel drukt de voorzitter van het kantonhoofdbureau bij de verkiezing van het Europees Parlement of van de Senaat stemopnemingstabellen af; de ene, in het Nederlands gesteld, bevat de uitslag van de stemmen uitgebracht op een kandidatenlijst ingediend bij het Nederlandse collegehoofdbureau, en de andere, in het Frans gesteld, bevat de uitslag van de stemmen uitgebracht op een kandidatenlijst ingediend bij het Franse collegehoofdbureau. Hij drukt voor ieder college een onderscheiden proces-verbaal af. .

Titel V

Wijzigingen van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Art. 14

Artikel 3,  2, tweede lid, van de wetten van 18 juli 1966 op gebruik van talen in bestuurszaken, gewijzigd bij de wetten van 23 december 1970 en 16 juli 1993, wordt opgeheven.

Titel VI

Slotbepaling

Art. 15

Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

5 september 2007.

Joris VAN HAUTHEM
Yves BUYSSE
Anke VAN DERMEERSCH
Jurgen CEDER
Karim VAN OVERMEIRE
Nele JANSEGERS
Freddy VAN GAEVER
Hugo COVELIERS.