4-3

4-3

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JULI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitter. - Ik stel voor dat het Bureau onmiddellijk vergadert om de werkzaamheden van volgende week te bepalen.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT). - We hebben nu een voorzitter, een Bureau en een voltallige Senaat. Ik stel voor om, zoals in de Kamer, onmiddellijk over te gaan tot het samenstellen van de commissies, zodat we onmiddellijk wetsvoorstellen kunnen bespreken.

De voorzitter. - Ik begrijp de vraag van mevrouw Vanlerberghe, maar alvorens een beslissing te nemen wil ik de mening van de fractievoorzitters horen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Nous avons besoin de travail comme de pain. Nous souhaitons véritablement travailler mais nous ne pourrons le faire que quand les commissions permanentes seront constituées. Nous sommes élus, le Sénat est constitué, son Bureau est élu. Plusieurs propositions ont été redéposées. Il convient de les prendre en considération. Le groupe socialiste voudrait connaître les délais dans lesquels nous pourrons commencer à travailler.

Je viens d'apprendre que le Bureau de la Chambre est lui aussi constitué. Par conséquent, il est indispensable de créer immédiatement la commission de concertation.

M. le président. - Je vais à présent donner la parole aux chefs de groupe pour qu'ils s'expriment à propos des interventions de Mme Vanlerberghe et de M. Mahoux.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V-NVA). - Ik heb met aandacht geluisterd naar de voorstellen van de collega's Vanlerberghe en Mahoux. We hebben vandaag een tijdelijk Vast Bureau geïnstalleerd om deze assemblee de komende weken naar best vermogen te besturen. Voor CD&V is de samenstelling van de commissies niet urgent. Bij de vorige legislaturen heeft men telkens verschillende weken gewacht om de commissies samen te stellen.

Mme Christine Defraigne (MR). - Quel zèle ! Je salue cet entrain mais, même pour discuter de nos modestes propositions de loi, il faut une majorité. Il faut un consensus, il faut un gouvernement, sinon, tout cela est hypocrite et fallacieux. Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs. Je suggère donc que le Bureau provisoire se réunisse pour arbitrer les travaux à venir.

De heer Paul Wille (Open VLD). - Ik sluit me aan bij de twee vorige sprekers. Het lijkt me logisch dat de partijen aan het begin van de legislatuur overleg plegen over het aantal commissies en de samenstelling ervan en dat ze nadien een beslissing nemen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - De voorzitter zei dat het Bureau dat we net hebben samengesteld, slechts voorlopig is. Ik betreur dat. Iets dergelijks heb ik nog nooit meegemaakt. Een parlement dat in alle onafhankelijkheid werkt, moet los van de regeringsvorming zijn voorzitter, ondervoorzitters en quaestoren kunnen kiezen. Inzake goed bestuur nemen we vandaag dus al een valse start.

Wat de samenstelling van de commissies betreft, sluit ik me aan bij de sprekers die ervoor pleiten daar onmiddellijk mee te beginnen. Wij moeten inderdaad aan de slag. Er zijn wetsvoorstellen ingediend en er zeer binnenkort zullen er nog meer worden ingediend, onder meer over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Al die voorstellen moeten in overweging worden genomen en besproken. De samenstelling van de commissies uitstellen komt erop neer dat we die wetsvoorstellen niet kunnen bespreken en zelfs niet in overweging kunnen nemen. Een parlement dat zich onafhankelijk opstelt, moet ook in een situatie als die van vandaag, onmiddellijk aan de slag kunnen gaan. De samenstelling van de commissies uitstellen is ook weer geen daad van goed bestuur.

Mme Isabelle Durant (ECOLO). - Je me réjouis également de voir que beaucoup souhaitent comme nous travailler. Je me revendique, avec un peu d'ancienneté, de la même envie de travailler et le plus vite possible. Moi aussi, je souhaite que les choses se fassent vite et bien.

Par ailleurs, il me paraît important et urgent de créer la commission de concertation. Puisque celle-ci a déjà été mise en place à la Chambre, il me semble nécessaire que nous fassions, nous aussi, notre part du travail.

De voorzitter. - Voor de samenstelling van de Parlementaire overlegcommissie hebben de verschillende fracties mij de namen van hun eventuele kandidaten nog niet meegedeeld.

M. Francis Delpérée (CDH). - Nous souhaitons travailler vite et bien au sein du Sénat mais nous sommes aussi d'avis que le travail en commission parlementaire n'a de sens que si le Sénat dispose d'un interlocuteur valable, à savoir un gouvernement qui dispose de la plénitude de ses attributions. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Par conséquent, nous considérons que la création de commissions parlementaires ne relève pas de l'urgence pour l'instant.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT). - Wat hier gebeurt, verbaast mij ten zeerste. De fracties die wel konden overleggen en overeenkomen om u als voorzitter te kiezen en een reeks andere posten te verdelen, waarmee de SP.A-SPIRIT-fractie geen enkel probleem heeft, zijn blijkbaar niet in staat om de commissies samen te stellen. De Kamer heeft dat zopas wel gedaan. Het is toch niet de schuld van de Senaat dat er nog steeds geen regering is gevormd. Het verbaast mij overigens dat sommigen hier al in termen van meerderheid en oppositie spreken.

Als de Senaat straks uiteengaat en geen nieuwe plenaire vergadering plant, dan komen we pas de tweede week van oktober opnieuw bijeen. Dat is veel te laat. Intussen zouden wij immers heel wat nuttig werk kunnen verrichten.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je veux bien croire qu'il n'y a pas d'urgence mais, pendant ce temps, le prix du gaz continue à augmenter. Or, des propositions traitant de ce problème sont déjà déposées.

Par ailleurs, à propos des interlocuteurs valables et des majorités, je tiens à souligner que nous sommes des parlementaires libres dans des groupes libres.

Enfin, diverses propositions sont déposées. Si vous ne voulez pas créer de commissions, monsieur le président, prenez au moins en considération ces propositions et renvoyez-les directement en séance plénière. Nous aurons ainsi l'occasion d'en discuter et de travailler !

De heer Johan Vande Lanotte (SP.A-SPIRIT). - Er was haast bij, voor de fracties van CD&V en MR, om de post van voorzitter vast te leggen. Er is geen haast om werk te verrichten. Dat is de conclusie van vandaag.

Mevrouw Freya Piryns (GROEN). - Ik ben compleet nieuw in de Senaat. Ik ben naar hier gekomen met de vaste intentie om nuttig werk te verrichten. Wij hebben daarvoor mijns inziens geen regering nodig. Ik hoop dat we zo snel mogelijk van start kunnen gaan en vraag dan ook dat we de commissies die we daarvoor nodig hebben, zo snel mogelijk oprichten. Ik zie echt niet in waarom we dat niet zouden doen.

M. le président. - Je vous ai entendus. J'ai pris la mesure de la division du Sénat. Je vous suggère dès lors d'organiser un vote par assis et levé sur la formule proposée : réunir le Bureau maintenant et le charger de fixer la date de la prochaine convocation du Sénat, de manière à ce que toutes les concertations auxquelles vous avez fait allusion puissent être organisées.

-Het voorstel is aangenomen bij zitten en opstaan.

-De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

(De vergadering wordt gesloten om 15.50 uur.)