Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-6643 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6626 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden.

Duurzame ontwikkeling

1. Duurzame ontwikkeling wordt in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid terzake gedefinieerd als « die ontwikkeling die gericht is op bevrediging van de noden van het heden zonder deze van de komende generaties in het gedrang te brengen, en waarvan het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften. »

Gelet op die definitie spreekt het voor zich dat er aandacht wordt besteed aan het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen binnen het transversale beleidsdomein dat duurzame ontwikkeling is. In 2006 heb ik echter geen concrete beleidsmaatregelen en acties genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Desalniettemin wijs ik er het geachte lid op dat er aan de gelijkheid van kansen voor vrouwen en mannen aandacht werd besteed bij het uitwerken van de duurzameontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Dit is (zijn) de methode(s) voor het bestuderen door de overheid van mogelijke sociale, economische en leefmilieueffecten van een voorgesteld beleid vooraleer de uiteindelijke beslissing genomen wordt. Concreet zal elke persoon die een niet-vrijgesteld dossier voor de Ministerraad voorbereidt, de effecten van de voorgestelde beslissing onderzoeken op, onder meer, de gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen. Ik verwijs in deze naar de beslissing van de Ministerraad van 19 januari 2007.

2. Naast de werkingsmiddelen bestaat de begroting « Duurzame Ontwikkeling » uitsluitend uit toelagen. Er zijn geen middelen ingeschreven die specifiek gericht zijn op het gelijkekansenbeleid, maar bij de toekenning van deze toelagen werd hier in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.

Cel Sociale Economie

1. Er werden geen bijzondere beleidsdoelstellingen vastgelegd voor het jaar 2006. Maar het thema gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de organisaties maakt integraal deel uit van de waarden en het model van de sociale economie. Ter illustratie, sommige organisaties die wilden werken rond dit thema en het concreet wilden uitvoeren, werden ondersteund door het Plus Premie-programma. Het thema gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de organisaties maakt echter integraal deel uit van « Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen », een onderwerp dat ook naar voor wordt geschoven in verschillende activiteiten en steunmaatregelen.

2. Gelet op de uitleg bij punt 1 zijn er geen specifieke middelen voorbehouden. Nochtans, zoals hierboven aangegeven, behandelen sommige projecten die ingediend werden in het kader van de Plus Premie, de genderproblematiek. Zo werd in 2006 een dergelijk project ondersteund.