Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6693 van mevrouw de Bethune van 22 januari 2007 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen welke de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke ambtenaren was binnen de FOD onder uw bevoegdheid in december 2006 :

1. In globo.

2. Per niveau

2.1. Niveau A.

2.2. Niveau B.

2.3. Niveau C.

2.4. Niveau D.

Antwoord : Als antwoord op uw schriftelijke vraag, heb ik de eer de volgende gegevens te verstrekken.

Vertegenwoordiging mannen/vrouwen op de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking :

Niveau ANiveau BNiveau CNiveau DTotaal
MannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwen
Ambtenaren binnencarrière22017125731022061082511 156
Diplomaten36255417
Consuls49237637185
Attachés ontwikkelingssamenwerking10313
Totaal64125225731782431082511 771