Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-6604 van mevrouw de Bethune van 19 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2007 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting voor 2007, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?

Antwoord : 1. De volgende strategische doelstellingen inzake gelijke kansen zijn opgenomen in het geactualiseerde managementplan 2007 :

— « Een waardencharter opmaken en uitdragen » (een van de te definiëren waarden : gelijke kansen en non-discriminatie);

— « Een actieplan tegen pesten op het werk »;

— « Een diversiteitsbeleid uittekenen en uitvoeren »;

— « Een welzijnsbeleid uittekenen en de prioritaire elementen ervan implementeren »;

— « Een thuiswerkproject initiëren »;

— « Sociaal-culturele activiteiten en sportactiviteiten uitbouwen »;

— « Het presenteïsme bevorderen »;

— « Aanpak werknemers 55-plus ».

Voorts zal de interne begeleidingscommissie aan het directiecomité een voorstel voorleggen met concrete acties op het stuk van gelijke kansen voor mannen en vrouwen : een onderzoek naar de haalbaarheid van kinderopvang voor de kinderen van de personeelsleden, de invoering van telewerk in de FOD Justitie, de mogelijkheid om werkvergaderingen te organiseren volgens een vrouwvriendelijk tijdschema, ...

De interne begeleidingscommissie zal eveneens een bijgewerkt analytisch verslag overleggen.

Het spreekt vanzelf dat de twee nieuwe personen die verantwoordelijk zijn voor « positieve acties » op grond van het managementplan en de beslissingen van het directiecomité een concreet plan zullen opstellen dat de strategische doelstellingen ter invoering van een daadwerkelijk gelijkekansenbeleid in de FOD Justitie omvat.

2. Voor 2007 is in geen enkele specifieke post voorzien in het kader van het gelijkekansenbeleid, maar de noodzakelijke budgettaire middelen zijn vrijgemaakt en worden vanuit de desbetreffende posten ingezet voor de uitvoering van de positieve acties in de FOD Justitie.