Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-7575 van de heer Brotcorne d.d. 14 maart 2007 (Fr.) :
Federale Overheidsdienst. — Programmatorische Federale Overheidsdienst. — Bedrijfscrčche. — Oprichting.

Uit een recent onderzoek van Kelly Services, uitgevoerd in 28 landen op ongeveer 70 000 mensen, waarvan bijna 2 000 in België, blijkt dat 90 % van de in ons land ondervraagde personen veel belang hecht aan het aanbod van onthaalstructuren. Dat soort diensten speelt dus duidelijk een cruciale rol voor de gezinnen. Zevenendertig procent van de ondervraagde ouders is niet te spreken over de wachtlijsten, 26 % klaagt over de kwaliteit van de dienstverlening, 15 % over de kostprijs en 5 % over het vele tijdverlies.

Van de 28 onderzochte landen staat België op de derde plaats inzake problemen met wachtlijsten. Dat probleem treft vooral de moeders. Vaders geven meer aandacht aan de kwaliteit van de dienstverlening.

« Een aangepaste structuur vinden voor de opvang van kinderen is een onmogelijke opdracht voor veel ouders die een evenwicht willen vinden tussen gezins- en beroepsleven. » meent Philippe Richir, directeur-generaal van Kelly Services (België en Luxemburg). « Dit onderzoek toont aan dat heel wat mensen meer zouden werken als ze op goede kinderopvang konden rekenen », vervolgt de directeur-generaal. « Dat geldt vooral voor de vrouwen : 52 % van hen (tegenover 44 % voor de mannen) zou een beroepsactiviteit aanvatten of meer gaan werken. »

De overheid erkent dat probleem. In het kader van het « Plan Cigogne II » heeft de Franse Gemeenschap « Synergie employeurs-milieux d'accueil » (SEMA) hervormd, waardoor er vóór het einde van de zittingsperiode 8 000 bijkomende opvangplaatsen moeten worden gecreëerd.

Daarvoor werd 60 miljoen euro vrijgemaakt, in samenwerking met de gewesten, met als doel de werkgevers de mogelijkheid te geven hun werknemers, die een opvangplaats moeten vinden voor hun kinderen, opvangplaats te garanderen tegen een tarief aangepast aan hun inkomen. De kostprijs voor de werkgever zou per opvangplaats ongeveer 3 000 euro bruto per jaar bedragen in het kader van een conventie van twee jaar. Verschillende werkgevers kunnen zich verenigen om een dergelijke conventie af te sluiten.

Zult u een initiatief nemen om via de sociale dienst van uw departement kinderopvangplaatsen aan te bieden in het kader van een bedrijfscrčche ? Vindt u het niet opportuun dat uw departement zich inschrijft in « SEMA » dat door de Franse Gemeenschap werd opgestart ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, hoe zal dat gebeuren ?

Antwoord : Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken aan wie de vraag eveneens is gesteld (schriftelijke vraag nr. 3-7583).