Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-4377 van mevrouw de Bethune van 14 februari 2006 (N.) :
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten. — Stand van zaken 2005.

De paritaire democratie die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid en dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen welke de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke ambtenaren was binnen de federale overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid staan (stand van zaken in december 2005) :

1. In globo;

2. Per niveau;

2.1. Niveau A;

2.2. Niveau B;

2.3. Niveau C;

2.4. Niveau D.

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid mee te delen dat geen enkele federale overheidsdienst exclusief ressorteert onder de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Wat betreft de FOD Mobiliteit verwijs ik het geachte lid naar het antwoord op de schriftelijke parlementaire vraag nr. 3-4369, verstrekt door de heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit (Vragen en Antwoorden nr. 3-65, blz. 6410-6411).