Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Maatschappelijke Integratie

Vraag nr. 3-6732 van de heer Van Hauthem van 23 januari 2007 (N.) :
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. — Campagne. — Toestemming koningshuis.

In het kader van de Internationale dag van de migrant heeft het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) een grootscheepse mediacampagne op touw gezet.

Centraal in deze campagne staat de Belgische koningin, die met naam, toenaam, foto's en enkele elementen uit haar privé-leven in deze campagne wordt opgevoerd.

Werd de toestemming gevraagd voor het gebruik van de foto en de persoon van de koningin voor deze politieke campagne aan de koningin zelf, de koninklijke familie of het koninklijk paleis ?

Antwoord : Op 18 december 2006, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Migrant, heeft het Centrum een mediacampagne op touw gezet om het grote publiek te sensibiliseren over de situatie van de migrant. Deze datum werd, via een resolutie aangenomen op 4 december 2000, door de algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Migrant.

Bij deze gelegenheid roept de VN de lidstaten op om op die dag « informatie te verspreiden over de rechten van de mens en over de fundamentele vrijheden van migranten, door middel van uitwisseling van ervaringsgegevens en door maatregelen te nemen die de bescherming van migranten beogen ».

In het kader van deze campagne heeft het Centrum de Koningin gekozen als « Migrant van de dag ». Er werd een foto van de Koningin afgedrukt op de affiche van de campagne om het grote publiek te verrassen en te doen nadenken over de diversiteit en de verrijking die de immigranten kunnen betekenen voor ons land. Vooraleer de campagne van start is gegaan, heeft het Centrum het Paleis vanzelfsprekend op de hoogte gebracht over deze actie.