Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-6612 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6606 aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op haar vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Wat betreft de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie werd er in 2007 een overheidsopdracht gegund voor het uitvoeren van een studie over de toestand van het vrouwelijk ondernemerschap in België. De resultaten van die enquête moeten dienen voor een praktische brochure om hen te sensibiliseren.