Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6767 van mevrouw de Bethune van 24 januari 2007 (N.) :
In-vitro fertilisatie (IVF). — Terugbetaling laboratoriumkosten. — Cijfers 2006.

Artikel 11 van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiėle middelen van de ziekenhuizen van 16 juni 2003 bepaalt dat de laboratoriumkosten voor IVF vanaf 1 juli 2003 terugbetaald worden onder bepaalde voorwaarden (bijlage 15 bij het koninklijk besluit van 16 juni 2003).

Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel terugbetalingen van de laboratoriumkosten voor IVF werden gedaan in het jaar 2006.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Het aantal cycli per ziekenhuis dat beantwoordt aan de terugbetalingscriteria, wordt op jaarbasis meegedeeld door het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » (koninklijk besluit van 15 februari 1999) aan het directoraat-generaal Organisatie van de gezondheidszorgvoorzieningen van de FOD Volksgezondheid.

De resultaten voor 2006 zijn nog niet beschikbaar; ze zullen aan het Directoraat-Generaal Organisatie van de gezondheidszorgvoorzieningen van de FOD Volksgezondheid in de loop van de maand april 2007 meegedeeld worden.