Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2060 van mevrouw de Bethune van 19 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Realisaties en rekeningen 2004. — Strategische doelstellingen en begroting 2005.

Het gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2004 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2004 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein ?

3. Welke zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2005 ?

4. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting voor 2005, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te melden dat in 2004 werd voortgewerkt op de reeds ondernomen initiatieven teneinde de gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te bevorderen.

Zo heeft de FOD bijvoorbeeld nooit het genderbeleid uit het oog verloren in informatiesessies en bij het opstellen van administratieve teksten. Uit bezorgdheid het professionele leven beter in overeenstemming te brengen met het privé-leven werd eveneens onderhandeld, met de bevoegde instanties, om het aantal kinderen dat opgevangen wordt in het kinderdagverblijf van het departement te verhogen van 18 naar 24. Op budgettair vlak vertaalt dit zich in het ten laste nemen van de wedde van een vijfde kinderverzorgster.

In 2005 zal een nieuw initiatief het daglicht zien; het gaat om de aanwerving van een family officer, de aanwervingsprocedure ging reeds van start. Één van zijn/haar belangrijkste taken zal eruit bestaan te beantwoorden aan de voortdurende bekommernis van problemen van familiale aard (mogelijkheid om een job te beoefenen in het buitenland, schoolproblemen, ...) waarmee echtgenoten of partners van personeelsleden van de buitenlandse carrière geconfronteerd worden wanneer zij het vaderland hebben verlaten. Op budgettair vlak zal zich dat voornamelijk vertalen in het ten laste nemen van de wedde van deze family officer.