Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-6628 van mevrouw de Bethune van 22 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2006 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2006 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : 1. De FOD Budget en Beheerscontrole (B&B) heeft de opdracht om de minister van Begroting en de federale regering bij te staan in de uitwerking, de ontwikkeling en de uitvoering van de beleidskeuzen inzake het begrotingsbeleid. De begrotingsrichtlijnen die jaarlijks door de ministerraad worden goedgekeurd, vormen de leidraad voor de opmaak van de begroting. De beleidsmaatregelen die hierin opgenomen worden, worden opgevolgd door de FOD Budget en Beheerscontrole. In 2006 werden er in de begrotingsrichtlijnen geen specifieke acties of maatregelen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen opgenomen.

In 2006 heeft een begrotingscoördinator van de FOD B&B meegewerkt aan een brochure over gendermainstreaming in het federaal openbaar ambt, meer bepaald aan het hoofdstuk over genderbudgeting. De medewerking aan het project « toolkit gendermainstreaming » gebeurde op vraag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

2. De shared stafdienst P&O van de vier horizontale FOD's (Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, Kanselarij en Fedict) heeft in 2006 één actieplan diversiteit uitgewerkt. Dit actieplan richt zich tot personen met een handicap, personen van vreemde afkomst en heeft de bevordering van de gelijkheid vrouwen/mannen tot doel. Bij de FOD P&O is er een interdepartementale provisie die de gezamenlijke activiteiten financieel regelt.

Op de basisallocatie 04 31 10 0102 werd in 2007 een bedrag ingeschreven van 274 000 euro. Dit bedrag bleef ongewijzigd bij de begrotingscontrole.