Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-6843 van de heer Vandenberghe H. van 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

In het Ellipsgebouw in Brussel beloopt het aantal voorziene werkplekken maar 80 % van het aantal ambtenaren dat er moet gaan werken. Er wordt onder meer op gerekend dat meer mensen gaan telewerken.

Zowat vier procent van de Vlaamse ambtenaren werkt geregeld een dag van thuis uit.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen waren op 1 januari 2006 tewerkgesteld binnen uw overheidsdienst ?

2. Hoeveel personen werkten gedurende de voorbije 5 jaar geregeld een dag van thuis uit ? Hoeveel personen deden met andere woorden aan ę telewerken Ľ ?

3. Acht u het wenselijk maatregelen te nemen om het telewerken binnen de overheidsdienst te stimuleren ?

4. Hoeveel ambtenaren van elk niveau werkten geregeld een dag van thuis uit ?

Antwoord : Op 1 januari 2006 werkten 31 357 personen (statutairen, contractuelen en hulppersoneel inbegrepen) op mijn departement.

Bij gebrek aan enig reglementair kader, werden in mijn departement in de voorbije jaren enkel kleine pilootprojecten inzake telewerk gehouden.

Sedert 1 december 2006, bestaat er een reglementering die het overgaan tot telewerk toelaat (koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal openbaar ambt).

Gezien de omvang van mijn departement en de vele verschillende manieren waarop het werk in de diensten in mijn departement georganiseerd is (centrale vs. locale diensten — administratief werk vs. controlewerk op het terrein), kan de invoering van telewerk slechts na een grondige studie van de impact ervan op de organisatie van de diensten en mits een goed voorbereid implementatieplan, gebeuren.