Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-6690 van mevrouw de Bethune van 22 januari 2007 (N.) :
Federale Overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen welke de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke ambtenaren was binnen de FOD onder uw bevoegdheid in december 2006 :

1. In globo.

2. Per niveau

2.1. Niveau A.

2.2. Niveau B.

2.3. Niveau C.

2.4. Niveau D.

Antwoord : Het geachte lid vindt hierna het antwoord op de gestelde vragen.

1 en 2.

MannenVrouwenTotaal
Niveau A4 2912 1996 490
Niveau B5 4353 3348 769
Niveau C3 3675 2778 644
Niveau D1 7625 6617 423
Totaal14 85516 47131 326

Het hulppersoneel (diensters, schoonmaaksters) is inbegrepen in de cijfers.