Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen

Vraag nr. 3-6854 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6844 aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u volgende inlichtingen mee te delen.

Rijksdienst voor pensioenen

1. Op 1 januari 2006 waren er in de Rijksdienst voor pensioenen 2 276 personeelsleden tewerkgesteld.

2. In de loop van het jaar 2006 werd er in de Rijksdienst voor pensioenen nog niet aan telewerken gedaan.

3. In het raam van het koninklijk besluit van 22 november 2006 heeft de Rijksdienst voor pensioenen het initiatief genomen om in de loop van 2007 een proefproject ten behoeve van de vertalers van de vertaaldienst op te starten en dit naar rato van een dag per week. Daartoe keurde de directieraad een ontwerp van overeenkomst goed, dat op 20 december 2006 door het Basisoverlegcomité gunstig werd geadviseerd. Van zodra ten behoeve van drie vertalers een beveiligde internetverbinding is geïnstalleerd zal het proefproject concreet, vermoedelijk vanaf begin maart 2007, beginnen te lopen. Het project zal dan na drie à vier maanden looptijd worden geëvalueerd.

4. Vermoedelijk zullen er vanaf 1 maart 2007 twee ambtenaren van niveau B en één ambtenaar van niveau A tewerkgesteld zijn met een overeenkomst inzake telewerk (functies van vertaler en van vertalerrevisor).

Pensioendienst voor de overheidssector

1. Op 1 januari 2006 waren er bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 515 personeelsleden tewerkgesteld.

2. De voorbije vijf jaar was er geen enkel personeelslid dat van thuis uit tewerkgesteld werd.

3. Vermits de PDOS pas vanaf 1 januari 2006 een parastatale instelling (van het type A) is geworden — voorheen was de Administratie der pensioenen een niet-fiscale administratie van het ministerie van Financiën —, is deze dienst nog volop bezig met de uitwerking van heel wat projecten.

4. De aanstelling van de administrateur-generaal en van zijn adjunct, de opmaak van het personeelsplan en het taalkaderdossier, het arbeidsreglement, het organiek reglement, het zelfstandige beheer van de aanwervingen, opleidingen en examens, ..., laten tot nog toe niet toe om het telewerken tot de prioriteiten te rekenen.