Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6846 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6844 aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Aantal personeelsleden op 1 januari 2006 : 3 450.

2. Aantal personen die één dag thuis werkten gedurende de voorbij vijf jaar : formeel gezien, niemand, aangezien het telewerk nog niet geformaliseerd is binnen de FOD Buitenlandse Zaken.

3. Wens om het telewerk te formaliseren : sinds de publicatie op 1 december 2006 van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt, heeft het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het principe van toepassing van telewerk binnen de FOD aanvaard alsook de opstart van de implementatie ervan.

4. Aantal ambtenaren die telewerken : zie punt 2.