Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6607 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2007 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting voor 2007, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Binnen mijn departement werd een actieplan betreffende het diversiteitbeleid opgesteld door de cel Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de stafdienst Personeel en Organisatie. Dit diversiteitproject kadert in het actieplan Bevorderen van de diversiteit 2005-2007 van de FOD P&O. Het is in eerste instantie op drie aspecten van diversiteit toegespitst :

— de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen;

— de tewerkstelling bij de federale overheid van mensen met een handicap;

— de integratie van personen met een vreemde afkomst in het federaal openbaar ambt.

Op dit moment doet de stafdienst Personeel en Organisatie inspanningen om meer vrouwen en allochtonen aan te werven voor de functie van operationeel agent. In nauwe samenwerking met specifieke verenigingen voor vrouwen en allochtonen wordt een gratis voorbereiding op de selectieproeven en een gratis examen voor rijbewijs C georganiseerd.

Daarnaast kan ik het geachte lid meedelen dat er verder werk wordt gemaakt van het Nationaal Actieplan partnergeweld (NAP) 2004-2007, goedgekeurd op de Ministerraad van 7 mei 2004.

In dit actieplan heeft de FOD Binnenlandse Zaken onder meer een maatregel genomen ter verbetering van de opvang van de slachtoffers van partnergeweld, namelijk de oprichting van de cel Gelijkheid binnen de federale politie in 2001. Een gelijkekansenbeleid ten aanzien van vrouwen en mannen binnen de politie kan een positief effect geven in de strijd tegen geweld op vrouwen aangezien de aanwezigheid van vrouwen bij de politie een belangrijk aandachtspunt is in de specifieke opvang van vrouwelijke slachtoffers.

Ook in 2007 wordt deze specifieke actie verdergezet.

2. Wat de tweede vraag van het geachte lid betreft, kan worden meegedeeld dat geen specifieke kredieten, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, ingeschreven werden in de begroting van mijn departement.