Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6586 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Personeel.

Het beleid inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen is een horizontaal beleid. Dit veronderstelt dat hiervoor ook personeel wordt ingezet binnen de beleidscellen/secretariaten van de minister of staatssecretaris en/of in de FOD's.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Aangaande de beleidscellen/secretariaten :

1.1. Wie is er binnen uw beleidscel/secretariaat bevoegd voor de opvolging van het beleid inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen ?

1.2. Wat is het voltijds equivalent van het personeel belast met de opvolging van het beleid inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen ?

1.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze personeelsleden ?

2. Aangaande de FOD's :

2.1. Wie is binnen de federale overheidsdienst waarvoor u de bevoegde minister of staatssecretaris bent, bevoegd voor de opvolging van het beleid inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen ?

2.2. Wat is het voltijds equivalent van het personeel belast met de opvolging van het beleid inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen ?

2.3. Wat zijn de graden, functieomschrijvingen, en takenpakketten van deze personeelsleden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Aangaande mijn secretariaat

Wat betreft de eerste vraag van het geachte lid, kan worden meegedeeld dat de kabinetssecretaris belast is met de opvolging van het gelijkekansenbeleid.

Het voltijds equivalent bedraagt 0,3.

2. Aangaande de FOD Binnenlandse Zaken

2.1. Binnen de FOD Binnenlandse Zaken is de cel Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de stafdienst Personeel en Organisatie onder meer belast met de opvolging van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen.

Daarenboven is er tevens een werkgroep « diversiteit » opgericht, die ondersteuning verleent aan deze verantwoordelijken.

Eén van de thema's waarmee deze cel en deze werkgroep zich inlaten, is de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten.

2.2. Het voltijdse equivalent (VTE) binnen de cel Organisatie- en Personeelsontwikkeling, belast met het gelijkekansenbeleid bij mijn administratieve diensten, bedraagt 0,3.

2.3. De verantwoordelijken voor de opvolging van het gelijkekansenbeleid hebben allen minstens de titel van attaché (niveau A).

De cel Organisatie- en Personeelsontwikkeling identificeert en definieert mee de behoeften van organisatorische veranderingen, zij werkt mee aan de verwezenlijking van de veranderingsprojecten, het opvolgen van de uitvoering van de verandering en het verzekeren van een goede communicatie en een sensibilisering inzake verandering.

Daarnaast concentreert men zich op het functioneren en het ontwikkelen van de individuele medewerker in de organisatie vanaf het onthaal tot en met het gesprek bij het verlaten van het departement.