Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 3-6609 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6604 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. De doelstellingen van Defensie betreffende gelijke kansen voor mannen en vrouwen kaderen in het gelijkekansenplan 2004-2008. Voor 2007 werden onderstaande doelstellingen vertaald in concrete positieve acties die opgenomen zijn in het jaaractieplan gelijke kansen 2007 :

a) het verhogen van het aantal vrouwen in de hogere personeelscategorieėn;

b) het verhogen van het aantal vrouwen in niet-administratieve functies;

c) de deelname van vrouwen aan operaties kwalitatief en kwantitatief optimaliseren;

d) het doorlichten van de initiėle selectietests op mogelijke « gender bias »;

e) de integratie van het aspect « gender » in de voortgezette vorming.

2. Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen werden geen specifieke middelen ingeschreven in de begroting. Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen kadert immers in het algemene diversiteitsbeleid van Defensie. Dit beleid omvat diverse acties op zeer uiteenlopende gebieden. Deze maatregelen hebben niet noodzakelijk een budgettaire impact. Bijgevolg is het niet mogelijk om hieromtrent een concrete begroting op te maken.