Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6741 van mevrouw de Bethune d.d. 23 januari 2007 (N.) :
Asielprocedure. — Cijfers 2006. — Opdeling mannen en vrouwen.

De asielprocedure bestaat uit 3 fasen : het  Dublin-onderzoek , waarbij nagegaan wordt welke Schengen-lidstaat verantwoordelijk is om de asielaanvraag te behandelen, het ontvankelijkheidsonderzoek en het onderzoek ten gronde.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Ontvankelijkheidsonderzoek :

1.1. Hoeveel asielaanvragen, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden in 2006 ingediend bij de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) ?

1.2. Hoeveel asielaanvragen, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden in 2006 ontvankelijk verklaard ?

1.3. Hoeveel beroepen tegen een negatieve beslissing van DVZ uit 2006, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden ingesteld bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) ?

2. Onderzoek ten gronde :

2.1. Hoeveel asielzoekers, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden in 2006 als vluchteling erkend door het CGVS ?

2.2. Hoeveel beroepen tegen een negatieve beslissing van het CGVS uit 2006, verdeeld naar mannen en vrouwen, werden ingesteld bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen ?