Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-6689 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen welke de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke ambtenaren was binnen de FOD onder uw bevoegdheid in december 2006 :

1. In globo.

2. Per niveau

2.1. Niveau A.

2.2. Niveau B.

2.3. Niveau C.

2.4. Niveau D.