Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-6647 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen :

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers, binnen uw beleidscel in december 2006 :

1.1. In globo

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden : niveau 1

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2

1.2.2.2. Op het niveau 2+

1.2.2.3. Op het niveau 3

1.2.3. Op het niveau van de directeur en adjunct-directeurs.

2. Waren er in de loop van 2006 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel ?

2.1. Zo ja, op welk niveau ?

2.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven ?