Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-6674 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Genderstatistieken. — Maatregelen. — Versterking. — Co÷rdinatie.

Volgens de algemene conclusies van het verslag over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Beijing heeft plaatsgehad, hebben de geachte ministers en staatssecretarissen de noodzaak vastgesteld van het kunnen beschikken over betrouwbare en recente statistieken die het mogelijk maken om de eventueel verschillende impact op mannen en vrouwen van het voorziene beleid te analyseren, het gevoerde beleid op een doeltreffende wijze op te volgen en corrigerende maatregelen door te voeren om het evenwicht te herstellen. Ze hebben dan ook, elk in hun eigen bevoegdheidsdomein, gewaakt over de versterking van het bestaande statistische apparaat. De inspanningen moesten bij de publicatie van het verslag nog geco÷rdineerd worden en er moest nog gewerkt worden aan de veralgemening van good practices.

Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Welke maatregelen werden in 2006 binnen uw departement genomen om het bestaande statistisch apparaat verder te versterken met het oog op genderstatistieken ?

2. Welke inspanningen leverde uw departement in 2006 binnen het kader van de co÷rdinatie van de genderstatistieken ?

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op uw vraag nr. 3-6672 dat door de minister van Buitenlandse Zaken meegedeeld werd aan de Senaat.