Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-85

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-2067 van mevrouw de Bethune van 19 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Realisaties en rekeningen 2004. — Strategische doelstellingen en begroting 2005.

Het gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen van alle leden van de federale regering :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2004 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2004 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein ?

3. Welke zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2005 ?

4. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting voor 2005, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verschaffen.

1. Geen, het blijkt evenwel dat de aanwezigheid van vrouwen bij het Agentschap meer dan behoorlijk is in vergelijking met andere openbare diensten.

MVTotaal
A5224
A4336
A3161228
A2121527
A1213556
B88189277
C265210475
D12473197
5315391 070

2. Gezien dit beschouwd werd als niet prioritair, werd er geen specifiek budget voorzien ter bevordering voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen Fedasil.

3. Zolang de statistische gegevens geen tegenindicatie geven dat deze voorsprong verkleint is dit geen prioritair beleidspunt.

4. Er werd geen specifiek budget voorzien in de begroting voor 2005.