Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-85

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-6655 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht — als stroomafwaarts — waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen :

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers, binnen uw beleidscel in december 2006 :

1.1. In globo

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden : niveau 1

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2

1.2.2.2. Op het niveau 2+

1.2.2.3. Op het niveau 3

1.2.3. Op het niveau van de directeur en adjunct-directeurs.

2. Waren er in de loop van 2006 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel ?

2.1. Zo ja, op welk niveau ?

2.2. Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1.

1.1. 17 vrouwen en 23 mannen.

1.2.1. Niveau 1 : 3 vrouwen en 11 mannen.

1.2.2. Uitvoerend personeel : 14 vrouwen en 12 mannen.

1.2.2.1. Uitvoerend personeel : Niveau 2 : 7 vrouwen en 4 mannen.

1.2.2.2. Niveau 2+ : 5 vrouwen en 3 mannen.

1.2.2.3. Niveau 3 : 2 vrouwen en 5 mannen.

1.2.3. Geen vrouwen en 3 mannen.

2. Ja.

2.1. In de niveaus 1, 2+ en 2.

2.2. In wezen via aanwerving.