Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-84

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-6363 van mevrouw de Bethune d.d. 7 december 2006 (N.) :
Asielzoekers. — Opvang. — Erkenning van de uitgaven als officiėle ontwikkelingshulp. — Begroting 2004, 2005 en 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6364 aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Uittreksel uit de richtlijnen van het PAC (Document DCD/DAC(2000)10) betreffende de hulp aan vluchtelingen in de donorlanden :

« Hulp aan vluchtelingen in de donorlanden

1.16 Onder « vluchteling » dient te worden verstaan : elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit.

1.17 Worden beschouwd als ODA-uitgaven : de volgende uitgaven die de overheidssector besteedt aan het levensonderhoud van vluchtelingen :

iii. in de ontwikkelde landen (code 105) : uitgaven die bestemd zijn voor de overbrenging van vluchtelingen in het desbetreffende land, en om nadien tijdelijk te voorzien in hun levensonderhoud (voedsel, onderdak en opleiding) gedurende de eerste twaalf maanden van hun verblijf (De subsidies die worden verstrekt door een ontwikkeld land aan een ander ontwikkeld land ter dekking van de uitgaven die laatstgenoemd land heeft gedaan, worden door het land dat de subsidie verstrekt als ODA geboekt. Het land dat de subsidie ontvangt, trekt dat bedrag af van de uitgaven die het aangeeft als uitgaven ten behoeve van de vluchtelingen). De uitgaven die worden gedaan om vluchtelingen te vestigen in een land dat steun ontvangt, kunnen worden meegerekend en worden besteed aan het belanghebbende land, op voorwaarde dat de uitgaven werden gedaan in het land van vestiging.

1.18 De uitgaven die worden gedaan ter bevordering van de integratie van vluchtelingen in de economie van het donorland of van hun vestiging in een land dat geen steun ontvangt, komen niet in aanmerking. ».

2, 3 en 4. Voor de berekening, die gebeurt in overleg tussen Fedasil en de directie van de Statistieken van DGOS, worden de gegevens van het Fedasil-budget gehanteerd alsmede de volledige lijsten van de landen van herkomst worden ook meegewogen : de graad van erkenning en de gemiddelde verblijfsduur bij Fedasil. Wat de gegevens buiten deze periode betreft en ter aanvulling van de berekening over het eerste jaar, wordt eveneens rekening gehouden met de toelagen van het OCMW. Daarnaast worden ook de betalingen aan het project « Rejected Asylum seekers » (REAB) van de Internationale Organisatie voor migratie in rekening gebracht.

De berekeningen worden gedaan op basis van gebundelde statistische cijfergegevens en ze hebben geen betrekking op de individuele gegevens van de vluchtelingen (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Als ODA aangemerkte kosten voor uitgaven met betrekking tot vluchtelingen in Belgiė (Fedasil en andere, in euro)Uitgaven 2004Uitgaven 2005Budget 2006
Kleine speciale begeleidende en opleidingsprogramma's die door de DGOS worden gefinancierd (die in 1997 werden in het leven geroepen)319 147206 847Ordonnanceringskrediet 1 100 000 (geordonnanceerd 454 580 per 11 december 2006)
Compensatieregeling ten gunste van Fedasil lastens het budget van de DGOS010 000 000(Basisallocatie 54 273 525)0
Als ODA aangemerkte kosten ter dekking van de uitgaven van Fedasil (overeenkomstig de voornoemde voorschriften van het DAC)20 912 68229 124 239 (waarvan 10 000 000 gecompenseerd door de DGOS)Te berekenen met de hulp van Fedasil in februari 2007
Als ODA aangemerkte kosten ter dekking van andere uitgaven ten behoeve van vluchtelingen (OCMW, opvangcentra, REAB) (overeenkomstig de voornoemde voorschriften van het DAC)12 263 53717 446 531Te berekenen met de hulp van Fedasil in februari 2007
Totaal33 495 36646 777 617