3-214

3-214

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 APRIL 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de ingebruikname van de afdeling met verscherpt toezicht van de Brugse gevangenis» (nr. 3-1505)

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - In het penitentiair centrum van Brugge werd destijds een afdeling gebouwd voor gevangenen die onder verscherpt toezicht staan. Door de cipiers wordt dit het `kwartier Hoge Veiligheid' genoemd.

Deze afdeling met tien cellen werd tot nu toe nagenoeg niet gebruikt; alleen de heer Dutroux zou er hebben verbleven. Tijdens een recent bezoek aan de gevangenis vernam ik dat er plannen zijn om de afdeling in het najaar van 2007 effectief in gebruik te nemen.

Indien dat klopt, dan heb ik de volgende vragen. Welke soort gedetineerden zullen in deze afdeling worden ondergebracht? Wanneer zal ze in gebruik worden genomen? Zijn er voldoende en speciaal hiervoor opgeleide personeelsleden beschikbaar? Zijn er, gezien de recente gebeurtenissen in de gevangenis van Lantin, nog extra beveiligingswerken gepland?

Mocht mijn informatie niet kloppen, dan had ik graag geweten wat dan wel de plannen zijn met de afdeling in kwestie.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie. - In de gevangenissen van Brugge en Lantin zullen inderdaad afdelingen met verscherpt toezicht worden opgericht. Dat werd onder meer beslist nadat was vastgesteld dat sommige gedetineerden een gevaar vormen voor anderen, wegens geweldpleging tegenover het personeel of medegevangenen, en moeilijk in toom te houden zijn. Ik verwijs onder meer naar de recente gebeurtenissen in de gevangenis van Aarlen, meer bepaald naar de problemen met een van de gevangen.

In beide afdelingen zal een specifiek regime gelden. Het is de bedoeling het gedrag van de betrokken gedetineerden te stabiliseren. Het verblijf in de afdeling zal maximum zes maanden duren. In die periode zal het regime geleidelijk overgaan van een bijzonder strikt regime naar een normaal regime.

De beslissing om gevangenen in die speciale afdelingen te plaatsen zal door de directeur-generaal van de Strafinrichtingen worden genomen. De afdelingen zouden vóór het einde van het jaar in gebruik worden genomen.

De administratie heeft een analyse gemaakt van de personeelsbehoeften voor beide afdelingen. De personeelsformatie zal moeten worden uitgebreid.

Nous allons maintenant lancer un projet et, avant de m'exprimer sur celui-ci, j'attends une dernière réunion avec les organisations syndicales. Celle-ci aura lieu le 23 avril prochain.

In de loop van de komende maanden zal een oproep tot de personeelsleden worden gericht. Er zal een selectie worden gehouden en er zal een specifieke opleiding worden georganiseerd.

Ook werd een analyse gemaakt van het veiligheidsplan voor beide afdelingen. Er hangt reeds een net boven de binnenplaats van de afdeling in de gevangenis van Lantin. Ook in Brugge zal een net worden gespannen.