Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-5611 van mevrouw de Bethune d.d. 30 juni 2006 (N.) :
Vrijwillige dienst ontwikkelingssamenwerking. — Selectieprocedure voor de kandidaten.

De programmawet van 30 december 2005 heeft een vrijwillige dienst voor ontwikkelingssamenwerking gecreëerd door de wet betreffende de Belgische Technische Coöperatie (BTC) te wijzigen; dit werd verder uitgewerkt in een koninklijk besluit van 3 mei 2006.

In dit besluit wordt de selectieprocedure bepaald. Deze kan opgedeeld worden in vijf fasen.

1. de kandidatuurstelling;

2. een preselectie door BTC gebaseerd op gelijkwaardigheid van de kandidatuur in verhouding tot het generieke profiel en de toelatingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het koninklijk besluit;

3. een schriftelijke proef georganiseerd door Selor die identiek zal zijn voor kandidaten van hetzelfde studieniveau op basis van een algemeen profiel;

4. de geslaagden kunnen deelnemen aan een mondelinge proef op basis van een algemeen profiel verzorgd door de BTC;

5. de selectie door een comité van de BTC volgens rangschikking en een specifiek profiel.

In de pers bleek dat al heel wat geïnteresseerde jongeren zich hadden aangemeld, vooral aan Franstalige zijde.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Op basis van welke criteria zal de preselectie door de BTC gebeuren ? Wat wordt bedoeld met « gelijkwaardigheid van de kandidatuur in verhouding tot het generieke profiel » ?

2. Waarop zal de schriftelijke proef gebaseerd zijn ? Welke kennis en vaardigheden worden in de schriftelijke proef getest ?

3. Waarop zal de mondelinge proef gebaseerd zijn ? Welke kennis en vaardigheden worden in de mondelinge proef getest ?

4. Wie zal zetelen in de examencommissie voor de mondelinge proef ? Betreft dit enkel personeel van de BTC of ook externen ?

5. Welke criteria worden uiteindelijk gehanteerd bij de selectie los van de graad van geschiktheid ? Wat wordt bedoeld met specifiek profiel ?

6. Welke garanties werden in de procedure ingebouwd opdat de selectie van de vrijwilligers objectief zou gebeuren ?

7. Werd in een taalevenwicht voorzien bij de uiteindelijk geselecteerden ?

Antwoord : 1. a) Om zich te mogen kandidaat stellen voor de VDOS moeten kandidaten voldoen aan de volgende 8 toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het koninklijk besluit van 3 mei 2006 :

1º nog geen beroepsactiviteit uitgeoefend hebben in een land dat als ontwikkelingsland beschouwd wordt door het Ontwikkelingscomité van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling;

2º niet gewerkt hebben gedurende een periode van meer dan twee jaar in totaal op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten, of in vast verband, of als zelfstandige; de periodes van tewerkstelling op basis van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden niet in aanmerking genomen;

3º de Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Unie of het Zwitsers eedgenootschap;

4º minstens 20 jaar oud zijn op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling;

5º de burgerlijke en politieke rechten genieten en voldoen aan de dienstplichtwetten;

6º van goed gedrag en zeden zijn;

7º houder zijn van het getuigschrift of het diploma vereist voor de voorziene functie met minstens een diploma van hoger secundair onderwijs (HSO), uitgereikt in België of als gelijkwaardig erkend door de bevoegde Belgische autoriteiten;

8º met succes de algemene informatiecyclus voor ontwikkelingssamenwerking gevolgd hebben, georganiseerd door de BTC of een vorming die als gelijkwaardige is erkend door de Koning.

De kandidaten die aan al deze voorwaarden voldoen worden gepreselecteerd en mogen dus doorgaan naar de volgende fase van de selectie namelijk de schriftelijke proef.

b) Hiermee wordt bedoeld dat elke kandidaat over een aantal algemene kenmerken/vaardigheden moet beschikken om als VDOS-vrijwilliger te kunnen vertrekken. Bijvoorbeeld interesse voor andere culturen, team-spirit en professionalisme.

2. De schriftelijke proef wordt georganiseerd door Selor. De proef bestaat uit een reeks van geïnformatiseerde proeven. De bedoeling van deze proeven is om kandidaten te testen naar hun verbaal redeneervermogen, hun competenties op het vlak van analyseren, integreren, beslissen en organiseren, en hun algemene kennis over de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en de BTC in het bijzonder.

3. De mondelinge proef wordt georganiseerd door het selectiecomité van de BTC. De proef bestaat uit een gestructureerd interview, een korte persoonlijkheidsvragenlijst en een groepsoefening (assessment centre). Deze proef heeft als doelstelling dieper in te gaan op het specifieke profiel (lees CV in de vorm van een sollicitatieformulier) van de kandidaten en het evalueren van de competenties belangrijk voor het invullen van de rol van de vrijwilliger.

4. Het selectiecomité bestaat uit 9 mensen. Twee externe consultants, twee BTC-medewerkers van het rekruteringsteam en vijf BTC-medewerkers uit allerlei departementen die vanwege hun ervaring op het terrein, met de doelgroep en de thematiek van de VDOS voor deze taak gevraagd zijn.

5. De kandidaten worden geselecteerd op een aantal competenties die belangrijk zijn voor de versterking van de taken van de vrijwilliger.

Nadien wordt er gekeken naar de kwalificaties waarop de kandidaten kunnen geselecteerd worden voor een specifieke post.

Het specifiek profiel van de kandidaten slaat op hun curriculum vitae. Kandidaten moeten een sollicitatieformulier invullen waarin de volgende categorieën aan bod komen : algemene identiteitsgegevens, opleiding, professionele ervaring, bijzondere kennis en vaardigheden (talen en informatica), motivatie/troeven en varia (vrijetijdsbesteding, beschikbaarheid, voorkeuren naar land en sector).

6. Preselectie : de toelatingscriteria zijn bepaald bij het koninklijk besluit van 3 mei 2006. Er is streng op toegekeken dat iedereen aan alle voorwaarden voldoet. In het sollicitatieformulier zijn er verschillende controlemechanismen ingebouwd en in geval van twijfel is er tijd genomen om gegevens na te gaan bij de kandidaten. Bovendien moeten de kandidaten in geval van affectatie bewijsstukken leveren dat ze aan de voorwaarden voldoen.

Schriftelijke proef : de proef is georganiseerd door een externe instantie (Selor) via een geïnformatiseerd systeem met gestandaardiseerde en gerenommeerde testen.

Mondelinge proef : De leden van het selectiecomité hebben een vorming gekregen waarin ze onder andere werden getraind om de objectiviteit van de selectie te optimaliseren. De competenties werden geformuleerd in objectieven en observeerbare termen. Elke groep van kandidaten is door 3 comitéleden geëvalueerd. Hierdoor wordt vermeden dat de evaluatie van de kandidaten van 1 persoon afhangt.

7. Bij de aanwerving van de kandidaten mag niet gediscrimineerd worden op welk vlak dan ook. Er wordt alvast geen grote taalonevenwicht verwacht aangezien bij de groep van de mondelinge selecties geen al te grote kloof bestaat tussen Nederlands- en Franstaligen (respectievelijk 41 en 67).