Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-77

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-4431 van mevrouw de Bethune d.d. 15 februari 2006 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2006. — Strategische doelstellingen 2006.

Het gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister of staatssecretaris, maar ook voor alle departementen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke zijn uw strategische doelstellingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor 2006 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting voor 2006, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in uw beleid ?

Antwoord : De operationele acties 2006 kaderen in het strategisch plan 2005-2007. Dit strategisch plan werd opgesteld in het kader van de wet van 16 december 2002 tot oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en werd goedgekeurd door zijn RVB op 2 februari 2005.

Het strategisch plan werd aan de verschillende partners van het Instituut voorgesteld op 23 maart 2005. Het werd in brochurevorm ruim verspreid en is integraal op de website van het Instituut te downloaden.

Het Instituut beschikt voor 2006 over een totaalbudget van 4 351 000 euro om zijn strategische doelstellingen uit te werken. Het budget goedgekeurd door zijn Raad van Bestuur op 7 december 2005, vindt u in bijlage (2) .

Op 15 maart 2006 wordt het budget opnieuw ter informatie voorgelegd aan zijn Raad van bestuur. Dit budget omvat verdere details over de invulling van de verschillende concrete projecten 2006 gelinkt aan hun begroting.


(2) De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet in het bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.