Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-77

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-2044 van mevrouw de Bethune d.d. 13 januari 2005 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Regeringsbeleid. — Zittingsperiode 2003-2007. — Beleidsdoelstellingen.

Het gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik van u vernomen welke uw beleidsdoelstellingen zijn inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor de huidige zittingsperiode.

Antwoord : Gendermainstreaming

Het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen is in de eerste plaats gebaseerd op het concept « gendermainstreaming ». In alle beleidsvormen die uitgewerkt worden op de verschillende machtsniveaus, moet er aandacht zijn voor de bevordering van de gelijkheid der seksen. Het spreekt voor zich dat wij dit concept hanteren in het kader van alle bevoegdheden die we beheren. De gelijkheid van mannen en vrouwen is het onderwerp van een van de drie projecten in het kader van de diversifiëring binnen het Openbaar Ambt. De gelijkheid der seksen is een rode draad doorheen ons beleid inzake maatschappelijke integratie, opvang van asielzoekers, stadsontwikkeling en interculturaliteit. Uiteraard worden bijzondere en concrete politieke initiatieven ondernomen om deze gelijkheid tot stand te brengen, onder meer het uitwerken van indicatoren en doelstellingen van de gelijkheid voor vrouwen en mannen.

Doelstellingen van Peking en gendermainstreaming.

Tijdens de vorige legislatuur heeft de federale regering een beleidsplan goedgekeurd dat tot doel heeft een optimale follow-up te waarborgen van de verbintenissen die werden aangegaan inzake de uitvoering van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie van 1995. Dit plan beoogt de invoering van een concrete actievoorziening met het oog op de integratie van een aanpak inzake geslacht en gelijkheid in alle beleidslijnen en acties die worden gevoerd door de overheid. Elke minister heeft zich er zo toe verbonden een beleidsdoelstelling te definiëren en te verwezenlijken die hij/zij wilde bereiken in zijn/haar beleidsacties. In dit opzicht werd een follow-up-comité opgericht, dat is samengesteld uit leden van de verschillende kabinetten en hun administratie.

In samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werden deze inspanningen doorgezet. Concrete acties betreffen het uitwerken van een wetsontwerp en zijn besluiten en dit ter versterking van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad.

Het wetsontwerp zal het principe van « gendermainstreaming » vastleggen. Elke maatregel of actie van de regering zal, vooraleer te worden uitgevoerd, worden geëvalueerd om het effect te analyseren dat deze dreigt te hebben inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen en zo eventuele negatieve effecten te vermijden. Dit betekent dat het genderprobleem voortaan in aanmerking zal moeten worden genomen gedurende heel het besluitvormings- en operationele proces. Verder zal ook het principe van genderbudgeting worden geďntegreerd en zal er een verbetering worden voorgesteld van de verslaggeving aan het Parlement.

Het wetsontwerp zal tot slot ook een melding maken van de « gendermainstreaming » van de statistieken : de overheidsdiensten zullen erop moeten toezien dat alle statistieken die ze produceren, naar geslacht worden opgesplitst, en dat er genderindicatoren worden opgesteld. Op termijn zou deze maatregel het mogelijk moeten maken de verschillen tussen mannen en vrouwen te analyseren op het vlak van loon, huisvesting, gezondheidszorg, enzovoort.

Genderstatistieken en genderindicatoren

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is ook belast met de opstelling van een verslag over de bestaande statistieken en de opstelling van een boordtabel over de vooruitgang van de gelijkheid van vrouwen en mannen op federaal vlak. Dit instrument zal een synthese bieden van de sleutelelementen waardoor de tendensen kunnen worden afgelezen en waaruit de uitdagingen van de beleidslijnen inzake gendermainstreaming blijken. Het zal onder meer de indicatoren inzake werkgelegenheid bevatten, de besluitvorming in de sleutelsectoren van het maatschappelijke leven en van de deelname aan de openbare verantwoordelijkheden.

Het zal tevens betrekking hebben op de verdeling van het huishoudelijk werk, de veiligheid in de stad, het partnergeweld of klachten inzake discriminatie. Dit enorme werk rond de indicatoren past in de follow-up van de Wereldvrouwenconferentie van Peking, waarvan de Verenigde Naties binnenkort de tiende verjaardag zullen vieren tijdens een vergadering van het Comité van de VN over het statuut van de vrouw in februari-maart 2005. De minister zal een voorbereidend comité oprichten voor deze gelegenheid, dat zal bestaan uit vertegenwoordigers van de deelstaten en vertegenwoordigsters van het verenigingsleven.

Migrantenvrouwen

Er wordt ook specifieke aandacht besteed voor migrantenvrouwen. Concreet worden initiatieven uitgewerkt om de nieuwe Marokkaanse wetgeving beter bekend te maken bij Belgisch-Marokkaanse vrouwen en beroepsmensen die dit recht moeten toepassen.

Ook gedwongen huwelijken zijn een aandachtspunt : « initiatieven die jongeren aanmoedigen om vrij hun echtgenoot te kiezen moeten aangemoedigd worden ».

En om zich ervan te vergewissen dat de vrouwen van vreemde nationaliteit of oorsprong ten volle hun rechten zouden kunnen genieten, zullen er ook Steunpunten « Internationaal Privaatrecht » worden opgericht. Deze steunpunten hebben als taak deze vrouwen tegemoet te gaan en hen te informeren over de wetten waarvan ze afhangen inzake huwelijk, echtscheiding, hoederecht over de kinderen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe Marokkaanse Familiewetboek (de moudawana).

Partnergeweld

Er wordt verder werk gemaakt van de uitvoering van het Nationaal Actieplan tegen geweld (NAP) en vooral dan van maatregelen rond partnergeweld. Het Nationaal Actieplan bestaat uit 90 maatregelen die alle machtsniveaus aanbelangen.

Op politiek vlak werd er een Interministerieel Stuurcomité voor het NAP 2004-2007 opgericht dat belast is met de coördinatie van het Plan.

Dit is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de minister van Gelijke Kansen, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie, de minister van Volksgezondheid en van de staatssecretaris voor het Gezin. Het secretariaat van het Stuurcomité wordt waargenomen door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dat regelmatig een opvolgingsverslag zal voorleggen van de maatregelen die worden voorgesteld in het NAP.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zal nauw samenwerken met departementen die betrokken zijn bij deze maatregelen en zal het nodige overleg organiseren. Het zal tevens een interdisciplinair informatie- en expertisenetwerk over partnergeweld opzetten en coördineren en zal op lokaal vlak een gelijkaardige stap zetten met de provinciale coördinatrices.

De betrokken ministeriële departementen zullen het Instituut regelmatig de beschikbare gegevens en de analysen die eruit voortvloeien, overmaken, met de bedoeling een permanente evaluatievoorziening op te richten, waarvan de krachtlijnen beantwoorden aan de internationale normen.

Bovendien voorziet het NAP in een overleg met de gemeenschappen en de gewesten om de acties van de overheid inzake partnergeweld efficiënt te coördineren.

Gelijk loon

Er worden ook een serie voorstellen uitgewerkt inzake loongelijkheid. Er zullen een aantal concrete maatregelen worden genomen in 2005 en 2006 om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verminderen.

Onder meer ondersteun ik het ESF-project EVA (sekse-neutrale functieclassificatie) uitgevoerd door het Instituut.

Diversiteit

Ontwikkelen van het diversiteitsplan voor de personeelsleden binnen de federale overheidsdiensten door de cel diversiteit van de FOD Personeel en Organisatie. Concreet wordt een actieplan met 80 concrete maatregelen opgesteld dat ervoor moet zorgen dat er meer mensen van vreemde afkomst en personen met een handicap in dienst komen en mannen en vrouwen gelijke kansen hebben.

Grootstedenbeleid

Het Grootstedenbeleid heeft zijn wil te kennen gegeven de vrouwen meer te betrekken bij het stedelijke ruimtebeleid. Hiervoor zullen ook concrete initiatieven worden genomen.

En verder

Er zal ook aandacht besteed worden aan een grotere vertegenwoordiging van de vrouwen in de verschillende besluitvormingsniveaus, aan het uitbouwen van vernieuwend onderzoek in het domein van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, de ondersteuning van vrouwenorganisaties en lokale gelijkekansenprojecten, ...

Hier verwijs ik graag naar het actieplan 2005-2007 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.