Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-76

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5679 van de heer Dubié d.d. 14 juli 2006 (Fr.) :
Bescherming van bedreigde diersoorten. — Afrikaanse wilde hond (Lycaon Pictus). — Inschrijving op de CITES-lijsten.

De Afrikaanse wilde hond (Lycaon Pictus) staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor de bescherming van de natuur (IUCN 2004). Slechts enkele duizenden exemplaren leven nog in het wild. Het is dan ook enigszins verrassend dat die soort niet valt onder de toepassing van de CITES-regelgeving.

Volgens verschillende — onder meer Zuid-Afrikaanse — experts zou er nog altijd een levendige handel in die wilde dieren bestaan.

Zal de geachte minister pleiten voor de inschrijving van dat dier op de CITES-lijsten, zodat het afdoend kan worden beschermd en indien niet, waarom niet ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

De wilde hond is inderdaad opgenomen op de rode lijst 2006 van de IUCN — World Conservation Union van de bedreigde soorten met als statuut « in gevaar » wat wil zeggen dat deze soort in het wild ernstig met uitsterven bedreigd is.

De documentatie die men over deze soort kan vinden in de gegevensbank van deze rode lijst verduidelijkt dat de voornaamste dreiging die rust op deze soort uitgaat van conflicten met menselijke activiteiten en van infectieuze ziekten. Ze vermeldt uitdrukkelijk dat er behalve het eco-toerisme geen commercieel gebruik van wilde honden is.

Om opgenomen te worden op bijlage II van de CITES moet een soort aan een aantal stricte criteria voldoen. Zo moet meer bepaald aangetoond worden dat een regeling van de internationale handel van deze soort noodzakelijk is voor de overleving van de populaties van de soort in het wild. Dat lijkt op het eerste zicht bij de wilde hond moeilijk realiseerbaar.

Tot dusver ben ik niet op de hoogte van enig voorstel tot opname van de Lycaon pictus op de bijlagen van de CITES, voor bespreking op de Conferentie der Partijen in Den Haag in juni 2007. Indien een dergelijk voorstel alsnog zou ingediend worden zal ik slechts een standpunt innemen nadat ik het advies van het Belgisch Wetenschappelijk CITES Comité ontvangen heb.